Υποβολή δικαιολογητικών για φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών

2015-09-01 12:41

Το Υπουργείο Υγείας με το αριθμ.πρωτ.Γ1β/Γ.Π./οικ.61738/12-8-2015(ΑΔΑ:743Δ465ΦΥΟ-6ΤΣ) έγγραφό

του ανακοίνωσε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών πραγματοποιείται από  τις 1-9-2015 έως και τις 30-9-2015 στην Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών- Δ/νση Δημόσιας Υγείας Λ. Αλεξάνδρας 196

Τηλ: 21321600367

Δικαιολογητικά

Α) Αίτηση συμμετοχής

Β) Σχετική έγκριση, σε περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.

Γ) Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Δ) Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή.

Ε) Αποδεικτικό ηλικίας (δεκτοί από 18—50 ετών).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αίτηση με δικαιολογητικά σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ-ΦΣΔ), εφόσον συνεχίζουν να ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως επανέλθουν μόνο με αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη φετινή διαδικασία επιλογής ,αναγράφοντας τον περσινό αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησής τους (χωρίς να υποβάλουν ξανά δικαιολογητικά).

Η σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  της Περιφέρειας Ηπείρου