Συνεδριάζει αύριο η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-07-23 14:31

Αύριο Παρασκευή 24-07-2015 και ώρα 9.30,  συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή  της Περιφέρειας

Ηπείρου. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 47 συνολικά θέματα (4 εκ των οποίων αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας).

Ιδού η λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2014, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2015 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση των Πρακτικών Ι/22-06-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και  αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/09-07-2015 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας του Υποέργου με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου”», προεκτιμώμενης αμοιβής € 613.610,10 με ΦΠΑ, της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 4. Έγκριση των Πρακτικών (1ο/23-06-2015 & 2ο/10-07-2015) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού  € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων στο ύψος του Αθαμάνιου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αγωγού περιοχής Κρύας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης μετά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα Ε.Δ.Ε.
 8. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 73249/7878/13-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Νεγράδες», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α. και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 9. Απόφαση α) επί της από 22-06-2015 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Πουρνιά, Αγία Παρασκευή και Φούρκα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και β) επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού της ΕΔ.
 10. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-09-2015.
 11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 34ης επαρχιακής οδού εντός της Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», αναδόχου Χρήστου Τσικνιά ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2015.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση  οδού προς Πληκάτι» αναδόχου Γεώργιου Ντάφλη, μέχρι την 30-10-2015.
 13. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη οδοποιίας λόγω κατολίσθησης της νέας χάραξης της επαρχιακής οδού προς Ζωτικό – Σιστρούνι και Γέφυρα Μπακόλα», προεκτιμώμενης αμοιβής € 36.900,00 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/2006.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου – Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού,  για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ENVIRONMENTAL PARK” (EPA) – Πακέτο Εργασίας 4», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 16. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 76059/3677/21-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του αναβληθέντος, λόγω τραπεζικής αργίας, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.
 17. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 18. Έγκριση του από 14-07-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων επί των εθνικών οδών Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 5.000,00 με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 19. Έγκριση της με αριθμ. 75612/4574/20-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017».
 20. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων Αλεξάνδρας Μαυριά και Ιωάννη Τσεπέλη, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, αυθημερόν, στην Πρέβεζα, με σκοπό τη συνεργασία με τη Δ/νση Διοικ/κου – Οικ/κου της Π.Ε. Πρέβεζας, για θέματα που αφορούν σε προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015 – 2016 και 2016 – 2017 και θέματα του Τμήματος Προμηθειών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση λειτουργικών δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Αυγούστου).
 23. Έγκριση δαπάνης για ετήσια συνδρομή στη «Δομική Ενημέρωση», για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 24. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Πανελληνίων Αγώνων Ορεινής Τοξοβολίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης “Zagori Mountain Running” και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 26. Έγκριση συνέκδοσης με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων του Επιστημονικού Δελτίου «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέμηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.
 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 29. Έγκριση των αριθμ. πρωτ. 2043/10-07-2015 και 2044/10-07-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, περί αναβολής διεξαγωγής των δημοπρασιών της 14ης Ιουλίου 2015 των έργων της Π.Ε. Άρτας: α) Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών», προϋπολογισμού 65.000,00 € με τον ΦΠΑ και β) Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 10.000,00 € με τον ΦΠΑ και ορισμός νέων ημερομηνιών διεξαγωγής των δημοπρασιών.
 30. Ορισμός νέων ημερομηνιών διεξαγωγής δημοπρασιών των έργων της Π.Ε. Άρτας οι οποίες αναβλήθηκαν λόγω τραπεζικής αργίας: α) «Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας-Κορωνησίας», προϋπολογισμού  60.000,00 € με τον Φ.Π.Α., β) «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με τον ΦΠΑ, γ) «Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση - Ελάτη - Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού 54.000,00 € με τον ΦΠΑ, δ) «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 20.000,00 € με τον ΦΠΑ και ε) «Συντήρηση δρόμου Ανέζα - Ψαθοτόπι - γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)», προϋπολογισμού 40.000,00 € με τον ΦΠΑ.
 31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας ««Χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος με ΚΑΕ9779 (εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά), από ιδία έσοδα ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.
 32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κοντά στην Ιερά Μονή Θεοτόκου», προϋπολογισμού € 9.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
 33. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες ασφάλισης σταθμών αποχιονισμού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 12.700,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000011.
 34. Έγκριση απευθείας ανάθεση των εργασιών του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Φωτισμός και παροχές σκαφών στην πλωτή προβλήτα του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013.
 35. Έγκριση παράτασης της από 21-06-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της ΕΤΑΝΑΜ, αναδόχου του έργου "GrItCUZINE”, μέχρι και τη λήξη του έργου, ήτοι 30-09-2015.
 36. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καπνών Σκούπας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-07-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2015 μέχρι 31-12-2015, συνολικού προϋπολογισμού € 73.153,00 με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 16/885/23-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
 39. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης, για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles - NetCastle», προϋπολογισμού € 138.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013»  C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8.
 40. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 74566/2958 και 74577/2959/16-07-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για συντήρηση δρόμου Πολιτικής Προστασίας στο Δ.Δ. Κυπαρίσσου Δήμου Φιλιατών και για διάνοιξη δρόμου πρόσβασης Πολιτικής Προστασίας στο Δ.Δ. Σαμονίβας Δήμου Σουλίου, αντίστοιχα.
 41. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 75437/3062/20-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα» προϋπολογισμού € 936.768,00 με ΦΠΑ και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 42. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 75472/3063/20-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 43. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 19-06-2015 για επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω πυρκαγιάς και προστασίας υφιστάμενων κτιρίων από ετοιμόρροπα και πεσμένα δένδρα στο πρώην στρατόπεδο Δούκα (κάστρο Αγ. Ανδρέα) και για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού των δρόμων πρόσβασης της παραλίας Μονολιθίου, βάσει των αριθμ. πρωτ. 65868/2571 & 65888/2572/16-06-2015 αντίστοιχα, αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 17/971/10-07-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 44. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα από 01-08-2015 έως την 31-07-2016.
 45. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 46. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Αντάμωμα Ανωγιατών) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 47. Έγκριση διάθεσης πίστωσης β΄ εξαμήνου 2015 για πρακτική άσκηση τεσσάρων (4) σπουδαστών στην Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας.