Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

2020-01-09 11:32

Αύριο Παρασκευή 10-01-2020, και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του από 23-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για την κατασκευή έργων αποστράγγισης του γηπέδου ΣΜΑ Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2020.
 3. Έγκριση Θ’ Τροποποίησης της κατανομής για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας έτους 2020.
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση χώρου πέριξ αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ηλιόκαλης, Κουτσελιού, Μπάφρας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση των Πρακτικών Ι/19-12-2019 και ΙΙ/23-12-2019 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια-Κερασέα», προϋπολογισμού 380.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 2/219-11-2019 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 68 Π.Δ. 30/96, με την οποία έγινε δεκτή η από 04-11-2019 παραπομπή και ακυρώθηκε η αριθμ. 28/2245/23-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης Βλαχόφωνων Θεσπρωτίας, στις 11 Ιανουαρίου 2020, στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης Φιλικό Πρωτάθλημα TAEKWONDO στις 19 Ιανουαρίου 2020.
 13. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 205494/12873/23-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αποκλεισμού προσφοράς (προκειμένου να την επανυποβάλλει) συμμετέχοντος στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διάσωσης και λοιπού εξοπλισμού για το έργο «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS», με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 82732.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2020.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εξόδων μετακίνησης χωρικών Αντιπεριφερειαρχών για το έτος 2020.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2020 στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (Δ/νση Οικονομικού).
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 (Τμήμα Προμηθειών).
 20. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 205536/12874/23-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 21. Έγκριση του Πρακτικού Νο6/27-12-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2019-2020  και  2020-2021 (έως 31/08/2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης προϋπολογισμού 7.539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 22. Έγκριση του Πρακτικού 02/31-12-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK  “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»,  προϋπολογισμού € 77.897,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου έτους 2020.
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ Εξάμηνο έτους 2020, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υπηρεσιών για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2020.
 27. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφημερίδα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναβάθμιση και λειτουργία της ιστοσελίδας www.epirustrail.gr.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε επιχειρηματική αποστολή στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, το διάστημα 15-19/01/2020.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου  της εκπομπής του ALPHA «Καλύτερα δε γίνεται».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε επιχειρηματική αποστολή στη Βιέννη της Αυστρίας, το διάστημα 15-20/01/2020.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης χωμάτινης οδοποιίας προς Λιμανάκι Πάργας (παροχή υπηρεσιών)».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γεφυρών στην περιοχή Πωγωνίου από ξερά πλατάνια λόγω του μεταχρωματικού έλκους (παροχή υπηρεσιών)».
 36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε., μέχρι την 30-06-2020.
 37. Έγκριση του από 24-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 16-12-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο πρόσβασης στην Ιερά Μονή Ροβέλιστας από επαρχιακή οδό 12 (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες επισκευής - συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου κ. Ηλία Σκαμνέλου, μέχρι την 31-03-2020.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια υλικών οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) για την οδό πρόσβασης στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων μέσω της Ε.Ο. Άρτας -Τρικάλων».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό αποστραγγιστικού αύλακα στη θέση «Πατρούς» στην Καλαμιά Άρτας».
 41. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2019 και έγκριση απαλλαγής υπολόγων ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 43. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Π.Ε. Άρτας.
 44. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων της Ανακοίνωσης –Πρόσκλησης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας (ανάκληση της αριθμ. 31/2507/21-10-2019 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας έτους 2020.
 46. Έγκριση του από 23-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 και το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 52.046,82 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 47. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020.
 48. Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2019.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή έτους 2020 στην ιστοσελίδα www.docman.gr (βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας) για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Δρίζη Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση των με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9208, ΚΗΙ 9209, ΚΗΗ 4294, ΚΗΥ 9958, ΚΗΥ 9228, κρατικών αυτοκινήτων από τον  Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2020.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ηπείρου «Η Πίτα του Ηπειρώτη», στις 26 Ιανουαρίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά.
 52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», αναδόχου κ. Αλέξανδρου Λαϊνά, μέχρι την 30-06-2020.
 53. Έγκριση της αριθμ. 207371/7369/30-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».
 54. Έγκριση της αριθμ. 207383/7370/30-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Παράταση απόφασης ανάθεσης  για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής,  αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων και λοιπών ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής  Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015 - 2016» της Π.Ε. Πρέβεζας (CPV 63100000-0 Υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων)».
 55. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μέλη Ο.Ε.

Τακτικά

 1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
 4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος
 5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
 6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
 7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος,
 8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
 9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
 10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος

 

Αναπληρωματικά

 1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος
 2. Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος
 3. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
 4. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος
 5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος,
 6. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος
 7. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος
 8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος