Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-01-06 10:49

Aύριο Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2016.

2) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας, αντιμισθίας  και λοιπών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπανών για το έτος 2016.

3) Έγκριση του Πρακτικού 2/22-12-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 78.905,95 με ΦΠΑ. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Λούρο», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.

5) Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού (κατασκευή τεχνικών) Αχλαδέα - Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού  € 35.000,00με Φ.Π.Α.

6)  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - σφράγιση κατολισθητικού φαινομένου 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 21.000,00 € με ΦΠΑ.

7) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πολύλοφος - Δραγοψά», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.

8) Απόφαση επί των προδικαστικών προσφυγών των α) «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και β) «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ», σχετικά με τον διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2016.

9) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, που διενεργούν επιθεωρήσεις, την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών και τη μίσθωση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, υλικού και προσωπικού για την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των υποψήφιων επαγγελματιών χειριστών Μ.Ε. και την αγορά αναλωσίμων για την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 30-06-2016.

10) Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2016 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

11) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων για το Α’ τετράμηνο του έτους 2016 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για τους ελέγχους του άρθρου 14 (1) του ν. 3460/2006 (Α΄ 105).

12) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικ. έτους 2016.

13) Έγκριση παραίτησης μεταφορέα και λύση των σχετικών συμβάσεων από την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας και έγκριση ανάθεσης του δρομολογίου.

14) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

15) Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την υπ’ αριθμ. καταθ. 110/2015 έφεση της Ευδοξίας Πριτσιβέλη κατά της υπ’ αριθμ. 247/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και της Νομ/κής Αυτοδ/σης Άρτας και ήδη Περιφέρειας Ηπείρου.

16) Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.

17) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2016.

18) Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

19) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας οικ. έτους 2016.

20) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Στεφάνης Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 26.000,00 με ΦΠΑ.