Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-12-12 11:03

Τη Δευτέρα 14-12-2015 και ώρα 9: 30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με 42 θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη (8 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό μας.)

Η λίστα των  υπό συζήτηση θεμάτων έχει ως εξής: 

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», αναδόχου εταιρείας ΓΕ.ΝΙΚ.Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 24-12-2015.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στην ΕΟ Ιωαννίνων-Άρτας επί της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου Τέλη Δημητρίου, μέχρι την 30-05-2016.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΛΟΥΚΑ, μέχρι την 31-08-2016.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στην Ι.Μ. Αγίας Μαρίνας Χαραυγής Φιλιατών», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Στεγάνωση οροφής αμφιθεάτρου κτιρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.
 8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών αίθουσας βαρέων αθλημάτων Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 310.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 07-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής) και επείγουσας (ταχυμεταφορές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 10. Έγκριση παράτασης της ισχύος των συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών, για το έτος 2015, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της.
 11. Έγκριση παράτασης της ισχύος της σύμβασης προμήθειας συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 12. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης για ανάγκες της υπηρεσίας», προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση δαπάνης δημοσιεύσεων προκήρυξης ανακληθέντος διαγωνισμού.
 14. Έγκριση α) συμπλήρωσης της αριθμ. 25/1399/28-09-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, σχετικά με τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία και επιδόματα γονέων, β) κήρυξη παρόχου μεταφοράς μαθητών έκπτωτου, γ) έγκριση διενέργειας 5ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, και των όρων της πρόσκλησης και δ) αναπροσαρμογή δρομολογίου μεταφοράς μαθητών.
 15. Έγκριση του Πρακτικού 1/08-12-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της 4ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 25.085,28 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση εντύπου ερμηνευτικής διαδρομής στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αώου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση της διακυβέρνησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συνεισφορά στην εφαρμογή των προβλέψεων του Natura 2000 σε Ιταλία και Ελλάδα» και ακρωνύμιο «BIG του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».
 17. Έγκριση μετακίνησης του Ιωάννη Παπαγιάννη, υπαλλήλου του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα από 10 έως 11-12-2015, για τη συμμετοχή του σε συνάντηση εργασίας για το συντονισμό δράσεων των ομάδων εργασίας των Πυλώνων για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου,  που θα διεξαχθεί στις 11/12/2015  στο Υπ. Μεταφορών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Έγκριση μετακίνησης της Σιαπλαούρα Αικατερίνης, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, στην Τεργέστη και την Γκορίζια της Ιταλίας από 14 έως 17-12-2015, για την συμμετοχή της στην Τεχνική Συνάντηση για θέματα πολιτισμού και υποβολές νέων προτάσεων και στο Σεμινάριο «ACTIVE EU EUROPEAN CITIZENZHIP» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan με ακρωνύμιο «AdriGov» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κλ.π.) στην περιοχή Αράχθου-Πλάκας και στην επαρχιακή οδό Πλατανούσα-Μονολίθι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κλ.π.) στην επαρχιακή οδό Ανηλίου-Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, βάσει των αριθμ. 113067/4678/09-11-2015 και 114741/4755/12-11-2015 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου αντίστοιχα, και των αριθμ. 30/1687/09-11-2015 και 31/1727/13-11-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθ. 18 επαρχιακής οδού», αναδόχου Γεωργίου Μπαλαούρα, μέχρι την 31-03-2016.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Μπαλαούρα, μέχρι την 28-02-2016.
 24. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Γεωργίου Κασαή ΕΔΕ, μέχρι την 14-05-2016.
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Συντήρηση στομίων ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 26. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 27. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια του κουτιού τοποθέτησης απινιδωτή στην Π.Ε. Άρτας.
 28. Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Μανίκα, Προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, από 12 έως 14-12-2015, στον Ισθμό της Κορίνθου, για την παρακολούθηση σεμιναρίων τεχνικών διευθυντών ΚΤΕΟ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Δρόσου Χαρίδημου και Χουλιάρα Βασιλείου, στην Αθήνα, από 16 έως 18-12-2015, για την παρακολούθηση εκπαίδευσης με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρησης  των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)», την 17-12-2015 ΚΤΕΟ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών», αναδόχου Κ/Ξ ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ - ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ.
 31. Έγκριση δαπάνης για την επέκταση του προγράμματος ACE ERP eCM και την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής που αφορούν τα συμβόλαια υποστήριξης για το πλήρες πακέτο του εν λόγω λογισμικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (μίσθωση  γραμματοθυρίδων).
 33. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/08-12-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016.
 34. Έγκριση διενέργειας της 3ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με μεταφορείς (λεωφορεία – ΤΑΞΙ) για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων της υπ’αριθμ. 8/2015 Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016
 35. Έγκριση ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300,00 με ΦΠΑ.
 36. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις αιτήσεις ακυρώσεως του Βασιλείου Αναστασίου και λοιπών.
 37. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για: α) Αποκατάσταση βατότητας δρόμου με μεταφορά αδρανών υλικών στο Δ.Δ. Αυλοτόπου Δήμου Σουλίου, β) Αποκατάσταση - καθαρισμό παρεδάφιας βλάστησης, κλάδεμα δένδρων και θάμνων στις άκρες και την νησίδα του 1ου χλμ περιφερειακής οδού Ηγουμενίτσας (εθνικό δίκτυο) γ) καθαρισμό - αποκατάσταση βατότητας δρόμου λωρίδας Σαγιάδας λόγω καταπτώσεων και δ) Αποκατάσταση - καθαρισμό κοίτης Καλαμά από φερτά υλικά λόγω των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων βάσει των αριθμ. 112924/4673/09-11-2015, 107670/4467/23-10-2015, 118096/4922/23-11 και 123190/5160/04-12-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, και των αριθμ. 29/1620/30-10-2015, 31/1719/13-11-2015, 32/1768/26-11-2015 και 33/1860/04-12-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 38. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 39. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα» αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ».
 40. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», αναδόχων των συμπραττομένων γραφείων μελετών: Γεωργίου Μήτσιου του Αχιλλέα, Ιωάννη Γεωργίου του Γεωργίου, Βασιλείου Ντάλα του Χρήστου, μέχρι την 15-03-2016.
 41. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.