Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2023-05-16 15:15

Την Τετάρτη 17 Μάιου 2023 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του από 05-05-2023 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της από 31-03-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 1.010.483,87 χωρίς Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 10-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση περιοχής Ράγιου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 11-05-2023 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την τακτοποίηση του κόμβου περιοχής Μύτικα – παράκαμψη Νικοπόλεως στο πλαίσιο των νέων προδιαγραφών της παραλιακής οδού», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση του από 12-05-2023 πρακτικού της επιτροπής Δδιενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση αμιάντου των κτισμάτων του πρώην στρατοπέδου Δούκα στην Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-06-2023.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νικολιτσίου Πρέβεζας», αναδόχου Χρήστου Κώστα, μέχρι την 12-08-2023.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του Υποέργου 1: «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», προϋπολογισμού 1.110.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200182 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβων στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού 8 (Λούρος – Πολυστάφυλο) και στο Γοργόμυλο ΠΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 1.380.000,00 € ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στην περιοχή παράκαμψης Νικόπολης», προϋπολογισμού € 998.515,80 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 11. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία από πλημμύρες περιοχής Μαυρουδίου (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις νέων αγροτών περιοχής Ηράκλειας (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών – ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση των έργων που αφορούν στη δράση 4.3.1. “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων” του Π.Α.Α. 2014-2020 (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών και αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες πλησίον του Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων περιοχής Λούρου (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός επαρχιακού δικτύου στο τμήμα Άγιος Ιωάννης – Ταμπούρια – Τετράκωμο -Τυμπά (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη του δικαιώματος συμμετοχής υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε on line σεμινάριο με θέμα «Επίβλεψη, ευθύνες & αρμοδιότητες μηχανικού (φορέων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κλπ.) κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσίας, εργασίας και μετά τος αλλαγές που επέφερε ο Ν.4938/2022», στις 23/05/2023.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 125.000,00 € ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση τμήματος συνδετήριας οδού του οικισμού Δολιανών Ιωαννίνων με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης»,  προϋπολογισμού € 108.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων συνοικισμού Χριστών Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 22. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Παραδοτέου  D5.4.4 “Equipment” με τίτλο «Εξοπλισμός Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας», προϋπολογισμού € 197.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2023.
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης, του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, στις 17 Ιουνίου 2023, στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων από την Κύπρο.
 26. Έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων, στα Τίρανα της Αλβανίας, το διάστημα 25-29/05/2023, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ηπείρου στην εκδήλωση παρουσίασης τοπικών προϊόντων και τουρισμού, έγκριση των σχετικών δαπανών και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας Αρετής Στασινού στην ανωτέρω εκδήλωση.
 27. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 76672/5552/15-05-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης / παραμετροποίησης / υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2023 για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».
 28. Έγκριση του από 27-04-2023 Πρακτικού και του από 12-05-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-04-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακής οδού 4 (τμήμα Γραμμενίτσας έως Κορφοβούνι)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ
 29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 31-07-2023.
 30. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Φραξόλακα, του οικισμού Άγιος Χαράλαμπος Κάτω Αθαμανίου».
 31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2023.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στην περιοχή Κορωνησίας έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση περιπατητικής διαδρομής “Καταρέλι – Καταρράκτης” Τ.Κ. Θεοδωριάνων (παροχή υπηρεσιών)».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απομάκρυνση προϊόντων κατολισθήσεων στις βραχοπαγίδες περιοχής Κορφοβουνίου, Βουργαρελίου και σε σημεία του ΕΟΔ (παροχή υπηρεσιών)».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για συντήρηση – αποκατάσταση προς Διάσελλο Άρτας».
 36. Έγκριση του από 10-05-2023 Πρακτικού – Έκθεσης της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «Καλάγκα» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις («1ος Γιτάνειος Δρόμος 14χλμ», «Εορταστικές Εκδηλώσεις (Γραικοχώρι)», «Κωπηλατικό camp»).
 38. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στο συνδετήριο τμήμα Καρτέρι – Βασιλικό (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση υδάτων περιοχής Συβότων (παροχή υπηρεσιών)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση φθορών περιοχής Λια Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση του από 10-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού € 3.661.904,95 με ΦΠΑ (€ 2.953.149,15 χωρίς ΦΠΑ).
 44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», αναδόχου SICAP ATE, μέχρι την 20-09-2023.
 45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 18-07-2023.
 46. Έγκριση ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών, διευθετήσεις ομβρίων υδάτων και εργασίες συντήρησης σε οδικά τμήματα του Δ. Πάργας αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας».
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 48. Έγκριση των Πρακτικών 1/12-05-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/15-05-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.656,66 € με Φ.Π.Α.
 49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2023.
 50. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας περιοχής Ριζοβουνίου (παροχή υπηρεσιών)».
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Προστασίας Ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) «ΕΣΤΙΑ», ημερίδας με θέμα «Φαρμακευτική αγωγή των Ατόμων με Αυτισμό», στα Ιωάννινα στις 14 Ιουνίου 2023.