Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2021-12-28 12:41

Αύριο, Τετάρτη 29-12-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με 37 θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και 4 εξ΄ αυτών (τα κιτρινισμένα0 να αφορούν στον Νομό μας, δηλ. στον Νομό Θεσπρωτίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση του 3ου/22-12-2021 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 2. Έγκριση του από 20-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση της 3ης επαρχιακής οδού από καθίζηση», προϋπολογισμού 186.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προσβάσεις σε αγροκτήματα στην περιοχή Βασιλικό Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-03-2022.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 02-05-2022.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΗ, μέχρι την 31-10-2022.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 31-03-2022.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-02-2022.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗΚΕΠΕΘΕ) για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και ανάπτυξη ΔΗΚΕΠΕΘΕ έτους 2022», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 12. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» της πρότασης «Έργα Αποκατάστασης και Προστασίας Λιμνοθαλάσσιων Οικοσυστημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 5.713.323,25 € με Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» της πρότασης «Έργα Αποκατάστασης και Προστασίας Λιμνοθαλάσσιων Οικοσυστημάτων της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 15.309.663,13 € με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής μετά τον Δρίσκο στη εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων λόγω καθίζησης (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα από κορμούς ξερών δέντρων και φερτών υλικών καθώς και αποκατάσταση προσβάσεων (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Φόρτωση υλικών γηπέδου ξιφασκίας στο Ελληνικό Αττικής με ειδικά μηχανήματα (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση του από 22-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στις εκθέσεις WINE PARIS & VINEXPO PARIS και BIOFACH.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά προϊόντων στο Ντουμπάι λόγω συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων.
 22. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: "Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας" στο πλαίσιο του έργου "WASTE RREACT -  Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II CBC Programme Greece-Albania 2014-2020".
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απομάκρυνση συσσωρευμένου υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων έτους 2021.
 24. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2021-2022 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Β) της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 (Α/Α Συστήματος: 81185) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντάλλαγμα χρήσης γης προς Πράσινο Ταμείο για μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Δίκτυο της πολιτιστικής διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου”».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γεφυρών στην περιοχή Γιτάνων Θεσπρωτίας από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω ων έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση μικρών γεφυρών, πλακοσκεπών οχετών και οδών πρόσβασης καθώς και απομάκρυνση ξερών κορμών πλατάνων στην περιοχή Μαυρότοπος και Σκάνδαλο Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Κορύτιανη Θεσπρωτίας από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή (παροχή υπηρεσιών)».
 29. Έγκριση του από 22-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση χορήγησης επιδόματος μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022.
 31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 (επιστροφή παραβόλων).
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Λούρου από ξερούς κορμούς δέντρων και φερτών υλικών μετά τις πρόσφατες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».
 33. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 208720/9510/27-12-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών καθαρισμού ρεμάτων με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου στον πρώην Δήμο Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός στην περιοχή της Αμμουδιάς μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή (παροχή υπηρεσιών)».
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Μαυρονέρι από κορμούς ξερών πλατάνων στην περιοχή Χρυσόρραχη (παροχή υπηρεσιών)».
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στην ευρύτερη περιοχή του τέως Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».