Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2021-02-17 11:17

Την Πέμπτη 18-02-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης-  η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του από 15-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 18-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 12-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 11-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών περιοχής από κόμβο Δολιανών έως Κακαβιά (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020».
 6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού € 1.970.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης συνάθροισης κοινού ΤΚ Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», αναδόχου «Γ.Ν & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 15-09-2021.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-09-2021.
 12. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 17698/2012/12-02-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόσυρση προσφοράς οικονομικού φορέα για τον με αριθμ. 185933/17531/28-12-2020 διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 104648, για την επιλογή οικονομικού φορέα για το Έργο: «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 14. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π. Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 16. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις Κατηγορίες Δαπανών «Εξοπλισμός», Εξωτερικοί Συνεργάτες» και «Ταξίδια και Διαμονή» για το έργο MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2021 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2021 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).
 21. Αίτημα προς τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, για παροχή γνωμοδότησης επί του θέματος της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής, της εγγυητικής συμμετοχής σε διαγωνισμό, βάσει της αριθμ. 25/1681/16-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 22. Έγκριση του από 05-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.  Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού € 82.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 554/15-02-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης προμήθειας και μεταφοράς άλατος οδικού δικτύου για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του  Οδικού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, λόγω  κατεπείγοντος».
 24. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του αριθμ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του τεχνικού προσωπικού της Π.Ε. Άρτας, για τις ανάγκες του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2021 (ΣΑΕ 082/2, Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).
 26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών  επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα - Μηλέα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Γ.Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθιζήσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

 

Ημερήσιες διατάξεις πειφερειακού συμβουλίου 

 • Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13.00 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: « Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021».
 • Τη Δευτέρα 22  Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 15.00 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
 • 1.Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου:14ης/27-11-2020 κατεπείγουσας –διά περιφοράς15ης/7-12-2020 κατεπείγουσας –διά περιφοράς16ης/ 17-12-2020 ειδικής –μέσω τηλεδιάσκεψης17ης/17-12-2020 τακτικής –μέσω τηλεδιάσκεψης18ης/28-12-2020 τακτικής-μέσω τηλεδιάσκεψης
 • 2.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ ́ τρίμηνο του 2020.
 • 3.Έγκριση 1ηςτροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021.
 • 4.Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RESOR” –PromotingbestpracticestosupportenergyefficiencyandrenewableenergyinEuropeanislandsandremoteregions(PGI05092) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREGEUROPE 
 • 5.Λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου επί του οποίου έχει κατασκευασθεί η πρώην αίθουσα βαρέων αθλημάτων (νυν κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων), παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Περιφερειάρχη, για την υπογραφή του σχετικού μεταβιβαστικού συμβολαίου.
 • 6.Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, με έδρα το Δήμο Ζίτσας και του Δήμου Ζίτσας, για μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών ΤΑΞΙ.