Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2020-11-30 15:48

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

(συνεδρίαση Τρίτη 1-12-2020)

 Την Τρίτη 01-12-2020  και ώρα 09:30  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού € 360.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 20-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 20-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» προϋπολογισμού 1.383.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020»
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων λόγω πανδημίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της οδού», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», αναδόχου Νικόλαου Χ. Καλτσούνη, μέχρι την 12-01-2021.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, του οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ασφάκας.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτικού για την περιοχή του Γυφτόκαμπου Ζαγορίου».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για βελτίωση εθνικού δικτύου».
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2021.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-07-2021.
 18. Έγκριση του Πρακτικού Ι/18-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.
 19. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 169278/10926/2711-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής αντλητικών αποστραγγιστικού αντλιοστασίου (Στρογγυλής) του Τ.Ο.Ε.Β. Ζώνης Λούρου».
 21. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/24-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια test Covid-19 σε εργαζόμενους και ωφελούμενους κλειστών δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανακατασκευασμένων Η/Υ για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καθισμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A  GREECE – ITALY 2014-2020.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άρση προσχώσεων και διαμόρφωση πρανών Καλπακιώτικου και Καλαμά ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης στο Ζαγόρι (προμήθεια υλικών)».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου (αναίρεση) κατά των υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 2018/25-05-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων - Επαναχωροθέτηση Σταθμών Διοδίων».
 32. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου (πρόσθετη παρέμβαση) ενώπιον του Αρείου Πάγου,  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της αριθμ. 121/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 33. Απόφαση για την παράσταση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Κακουργημάτων για την υποστήριξη κατηγορίας.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ταμιευτήρων νερού εκτάκτων αναγκών πλησίον του επαρχιακού δικτύου προς Ελάτη (προμήθεια υλικών)».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων απορροής όμβριων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Τσεπέλοβο προς Λάιστα».
 36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι - Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού  € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό “Αλώνι – Χιώνι” Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», προϋπολογισμού 1.120.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων ρέματος στην περιοχή Καραμούτσι».
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων στην περιοχή Αστροχωρίου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην ευρύτερη περιοχή Κολομοδίων Άρτας (προμήθεια υλικών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Αννίνου προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και βελτίωση βατότητας προς παραδοσιακό γεφύρι Μεγαλόχαρης (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την επιστροφή εθνικής συμμετοχής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» με ακρωνύμιο “SUMPORT”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου».
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων και ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Ασπροκκλησίου (παροχή υπηρεσιών)».
 47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-10-2020 επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 48. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 20-03-2021.
 49. Έγκριση του Πρακτικού I/23-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού € 62.870,98 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης  (μέχρι 31-03-2022).
 50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για την βελτίωση βατότητας οδών πρόσβασης  παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας».
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και απόφραξη ρέματος στην περιοχή Κάμπου Παραμυθιάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή».

57 Ιδιωτικές Επενδύσεις   (σε Π.Ε. Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων) εντάσσονται  στο Πρόγραμμα Leader

Πενήντα επτά (57) ιδιωτικές επενδύσεις εντάσσονται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, στο Μέτρο 19 (Πρόγραμμα LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 / Τοπικό Πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.) για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 14,06 εκ. ευρώ - Δημόσιας δαπάνης 8,08 εκ. ευρώ και αφορούν :

- 13 επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

- 25 επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού

- 9 επενδύσεις στον τομέα βιοτεχνίας και εμπορίου

- 10 επενδύσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών