Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2020-05-12 14:21

Αύριο, Τετάρτη 13-05-2020  και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 2/29-01-2020 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 68 Π.Δ. 30/96, με την οποία έγινε δεκτή η από 09-01-2020 παραπομπή και ακυρώθηκε η αριθμ. 35/2740/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-08-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 758.000,00 € με Φ.Π.Α.».
 2. Έγκριση του από 05-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000, για  τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας - Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», αναδόχου Δημητρίου Λαγού, μέχρι την 31-07-2020.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 30-06-2020.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διερεύνηση του ευρύτερου ιστορικού χώρου Σουλίου: Ανάδειξη, προστασία και ανάπτυξη του πολιτισμικού και πολιτιστικού του τοπίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ-ΕΜΠ) και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοιχοποιίας από κατολίσθηση στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Αηδονιάς (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για τον οικονομοτεχνικό έλεγχο τιμολογίων, αναφορών κλπ που υποβάλλονται από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.), των συναφών εγγράφων της Περιφέρειας Ηπείρου και την εν γένει οικονομοτεχνική εποπτεία του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» κατά την διάρκεια λειτουργίας του.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2020.
 20. Έγκριση παράτασης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020».
 21. Έγκριση του Πρακτικού Νο9/07-05-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2019-2020 και  2020-2021 (έως 31/08/2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης προϋπολογισμού 7.539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, διενέργειας των συνοπτικών διαγωνισμών για τις προμήθειες γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2020 και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας.
 23. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου.
 24. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος, σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών, για την άρδευση Χρυσοβίτσας».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 26. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών και μεταβολών τεσσάρων (4) οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 71182.
 27. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα - Χανόπουλο - Καμπή», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 23-09-2020.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών για τη βελτίωση της βατότητας προς την Τ.Κ. Θεοδωριάνων».
 32. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για έργα και λειτουργικές δαπάνες της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, διενέργειας και των όρων της διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για το έτος 2020» προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των υπηρεσιών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Άρτας.
 34. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου μηνιαίας δαπάνης κλήσεων από προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Π.Ε. Άρτας που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 35. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/06-05-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών  κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 36. Έγκριση του Πρακτικού 2/08-05-2020 της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και λοιπές δαπάνες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών λόγω της πρόσφατης πανδημίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 39. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο δρόμο πρόσβασης για παραλία Αρίλλας του Δήμου Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων αποκατάστασης γεωργικών υποδομών».
 41. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Χόχλας του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 43. Έγκριση του από 08-05-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αλιευτικής θέσης «Λάκκοι» Αμβρακικού κόλπου Π.Ε. Πρέβεζας για την τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου («νταλιάνι») και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 44. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 45. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθμ. 4/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.