Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2020-02-28 09:06

Την Παρασκευή 28-02-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Ψηλά Δένδρα Γωνιάς Κάτω Αθαμανίου»,  προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Έγκριση του από 25-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Μελάτες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα» με προϋπολογισμό έργου 230.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας  ΙΡΑ ΙΙ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece - Albania 2014 - 2020” και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη Συλλογική Απόφαση  ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ51860037 και τίτλο «G.A.T.E., Περιφέρεια Ηπείρου, GR - AL 2014-20».
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης  στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης από Αϊ Γιάννη έως Κόνιτσα», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, μέχρι την 04-06-2020.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης  στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων», αναδόχου ΓΚΕΣΟΥΛΗ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε, μέχρι την 05-06-2020.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 31-03-2020.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 08-08-2020.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2020.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης προσβάσεων παραγωγών και προστασία από ρέματα στην ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση και αποκατάσταση οδοποιίας πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού και προστασία «Μπούκας» στις εκβολές του Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26903/2070/20-02-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 16. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για τη εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια δύο δεξαμενών ύδρευσης 25 m3 και υδραυλικών εξαρτημάτων για την ύδρευση της Τ.Κ Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου».
 17. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/06-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-02-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού (διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Τριάντου Σοφίας, Παύλου Φλώρου και Κων/νου Χριστοδούλου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου «Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses», του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, στο Βερολίνο της Γερμανίας το χρονικό διάστημα 04-08 Μαρτίου 2020, για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση ITB και στην τεχνική συνάντηση του έργου που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο 2020.
 20. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 21. Έγκριση μετακίνησης της Ηγουμενίδου Βασιλικής, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συντονίστριας της ομάδας εργασίας του έργου και της Λώλη Παναγιώτας, υπαλλήλου της ίδιας Διεύθυνσης, μέλους της ομάδας του έργου MeDInno - “Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, στην Αθήνα από 07 έως 09-03-2020, για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 6 του έργου που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2020 στο εστιατόριο ΚΑΡΑΒΙ, Sofitel Athens Airport και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση συναυλίας με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας στα Ιωάννινα στις 29/2/2020.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.
 24. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 400.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγραμμίσεις - Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000,00 € με Φ.Π.Α.
 27. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου Λούτσα - Παπαδιά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.
 28. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/25-02-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 410.693,46 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 29. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου.
 30. Έγκριση μερικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 33. Έγκριση του από 18-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Χόχλας του Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους καθώς και στο εργοτάξιο.
 35. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 24 έως 27/02/2020 προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση με τον Υπουργό  Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και στην 2η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 36. Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 78271/2879/28.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005015056)  σύμβασης «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019».
 37. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-02-2020 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

 

Σύσκεψη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου για τον κορωνοϊό

Με αντικείμενο τη συμβολή των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί διευρυμένη σύσκεψη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής  Μέριμνας της Περιφέρειας.

Στη σύσκεψη κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Ιωάννης Νικόπουλος, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου κ. Σταυρούλα Τσιάρα,  ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνος Καμπουράκης και η Πρόεδρος του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου κ. Μαρία Τσολάκη.

 Στη σύσκεψη  προήδρευσε  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Κων. Σιαράβας και παρέστησαν οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Οδυσσέας Πότσης και Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου κ. Σταυρούλα Μπραΐμη. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος αναφέρθηκε στο ρόλο και στη  συνδρομή της Υπηρεσίας σε όποιες δράσεις απαιτηθούν, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων που δίνονται σε κεντρικό επίπεδο.

Από τον Υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ και την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, έγινε ενημέρωση για την ετοιμότητα που υπάρχει σήμερα αφενός σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας και αφετέρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο είναι νοσοκομείο αναφοράς της νόσου. Έγινε αναφορά στα στάδια που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση εντοπισμού κρουσμάτων κορωνοϊού, εστιάζοντας στα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν,  με έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών, ενώ τονίστηκε  πως θα πρέπει όλοι οι πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου, ενημέρωσε πως δεν υπάρχει σήμερα σχολείο από την Ήπειρο σε εκδρομή στην Ιταλία, καθώς τέσσερις προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές ματαιώθηκαν. Επίσης ανάφερε ότι δίνονται άμεσα οδηγίες στους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων για ενημέρωση των μαθητών σε ζητήματα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.

Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, αποφασίστηκε  οι Διευθύνσεις  Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής  Μέριμνας της Περιφέρειας και με τη συνδρομή της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας να προωθήσουν ενημερωτικές δράσεις για την πρόληψη του κορωνοϊού σε σχολεία, σε δομές πρόνοιας και προσφύγων, σε υπηρεσίες και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διανέμοντας και έντυπο υλικό, το οποίο θα διατίθεται ακόμη  σε πύλες εισόδου στη χώρα μας, αλλά και σε οδηγούς που κινούνται σε αυτοκινητόδρομους που διαθέτουν σταθμούς διοδίων. 

 Αναλόγως με την  εξέλιξη των επιδημιολογικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ-πρώην ΚΕΛΠΝΟ), θα  δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να θωρακιστούν οι πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι συσκέψεις- αφού επανεκτιμηθεί η κατάσταση- εάν απαιτηθεί θα επαναληφθούν με τη συμμετοχή και άλλων φορέων.