Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2018-01-05 15:35

Τη Δευτέρα 08-01-2018 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 27-12-2017 συνεδρίασης.

1.Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 16-05-2018.

2.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα Κόνιτσας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.

3.Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα Σπηλιωτόπουλου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», προϋπολογισμού 40.000,00  € με Φ.Π.Α.

4.Έγκριση του από 29-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41Γ επαρχιακής οδού από 43ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Τρικάλων έως οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

5.Έγκριση του Πρακτικού Ι/22-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια» για το έτος 2018.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη Υπηρεσιών των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.

8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.

9.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Δ/νσεων A΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.

10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2018.

11.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2018 (Τμήμα Προμηθειών).

12.Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προηγούμενων ετών, σχετικά με τις δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

13.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2018 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

14.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2018 (Δ/νση Οικονομικού).

15.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.

16.Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ., που διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, το διάστημα 6-7/2/2018.

17.Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 7-9/2/2018.

18.Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Reisen που διοργανώνεται στο Αμβούργο της Γερμανίας, το διάστημα 7-11/2/2018.

19.Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GULFOOD που διοργανώνεται στο Ντουμπάι το διάστημα 18-22/2/2018.

20.Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της προμήθειας και μεταφοράς αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 (υπόλοιπο των σχετικών συμβάσεων, με ΑΔΑΜ: 17SYMV002223273 και 17SYMV002416164).

21.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά στην πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων – μηχανημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2018, της Π.Ε. Ιωαννίνων.

22.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

23.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «NOMOΣ», για το έτος 2018.

24.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση δικογράφου με πράξη ορισμού δικασίμου (με αριθμ καταθ. 1864/2017 Αίτηση Αναίρεσης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ).

25.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών - μεταμοσχευμένων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.

26.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών πραγματικού χρόνου (δίκτυο HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων, της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Τμήμα Τοπογραφίας) της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.

27.Έγκριση δαπάνης για την άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης) ενώπιον του ΣτΕ, κατά της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4156/29-11-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

29.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας, αντιμισθίας  και λοιπών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπανών για το έτος 2018 της Π.Ε. Ιωαννίνων.

31.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS, κάμερας ΙΡ, δικτύου VPN για ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού “Η ΛΟΓΑΡΟΥ”».

32.Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) και β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.), σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 6462/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/25-9-2017 (ΑΔΑ:6ΧΦΘ7Λ9-ΦΒΨ) και 7963/ Φ.300.09.ΜΙΜΟ/8-11-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΤΩ7Λ9-360) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

33. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια εξαρτημάτων αντλίας Νο 3 αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου εταιρείας  «ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε.».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2018.

36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2018.

37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2018 (δαπάνες μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών, κλπ).

38. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δρίζη Δημητρίου, για την κάλυψη εξόδων κίνησης του κρατικού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού.

39.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση έκθεση φωτογραφίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με θέμα την απελευθέρωση της Θεσπρωτίας, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 στην Ηγουμενίτσα.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  με τον αθλητικό σύλλογο Γυναικών «Οι Αμαζόνες» του πρώτου τουρνουά ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, το πρώτο πενθήμερο Φεβρουαρίου 2018.

41.Έγκριση του Πρακτικού Νο3/27-12-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019), συνολικού προϋπολογισμού 2.256.492,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών επιβατών).

42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.

43.Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.

44. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.

45. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας.