Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-11-18 10:08

Τη Δευτέρα 20-11-2017, ώρα 9.30. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-11-2017 συνεδρίασης.

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου  «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αρχαία Κασσιώπη – Καμαρίνα – Μυρσίνη», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

4.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι στη θέση Μαραθόρεμα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού74.400,00 € με ΦΠΑ.

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Κουτσελιού για την ασφαλή διέλευση των απορριμματοφόρων προς ΧΥΤΑ Ελληνικού», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.

7. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι – Γρανίτσα», αναδόχου Παππά Ευγένιου ΕΔΕ, μέχρι την 30-04-2018.

8.  Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου Κοιν/ξίας Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.- Ιωάννης Γέροντας, μέχρι την 28-02-2018.

9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Ε.Δ.Ε. μέχρι την 30-04-2018.

10. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κράψη», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 28-02-2018.

11.Έγκριση του Πρακτικού IV/14-11-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 353.780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

12. Έγκριση του Πρακτικού IΙΙ/15-11-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 196.800,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.

13. Έγκριση της αριθμ. 131506/10698/17-11-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου».

14.  Έγκριση του Πρακτικού Νο3/09-11-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά αλατιού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

15.  Έγκριση του Πρακτικού 2/10-11-2017 της 1ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2017-2018, έως 31-12-2017, συνολικού προϋπολογισμού 47.291,74 € με Φ.Π.Α 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

16.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017.

17.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000002.

18.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών μέσης τάσης και ομαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.

19.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων (έξοδα κηδείας υπαλλήλου).

20.  Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και ανακλήσεων αναλήψεων δέσμευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

21.  Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της Επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος».

24.   Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 163/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

25.   Απόφαση για την άσκηση του ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 191/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

26.   Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, Βράκα Ηλία, στην Αθήνα από 23 έως 24/11/2017, για τη συμμετοχή του σε Ημερίδα σχετικά με τις δράσεις του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

27.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.

28.   Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

29. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.

30.   Έγκριση ανάθεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Ζούτου» της Π.Ε. Άρτας, βάσει του από 13-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

31.   Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

32.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

33.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

34.   Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/13-11-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 4.030.722,48 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.

35.  Έγκριση  παράτασης  των  συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας  και   Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  της   Π.Ε. Άρτας έως 31-12-2017.

36.   Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

37.   Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

38. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας (οδοιπορικά, μετάταξη υπαλλήλου).

39. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, α) για τη συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ στις 30-11-2017 και β) για την Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΝΠΕ, από 8 έως 10-12-2017, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη, καθώς και για τη μετακίνηση στελεχών της Π.Ε. Άρτας, για τη μετάβασή τους στη Βαρσοβία της Πολωνίας (έκθεση GRECA PANORAMA 2017) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

4O. Έγκριση του από 14-11-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».

41. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστημα από 21-11-2017 έως 20-11-2018.

42.  Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

44.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια μονίμων, αναλωσίμων υλικών πληροφορικής και ανταλλακτικών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

45.  Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2017-2018 (μέχρι 31-12-2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 2.704,83 με ΦΠΑ.

46.  Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση – επισκευή και αντικατάσταση υλικών οδοφωτισμού στο επαρχιακό και δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

48. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 12-10-2017 για επείγουσες επεμβάσεις, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 111543/7115/12-10-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 33/1652/20-10-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

49.  Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02-11-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 123280/7746/02-11-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για μεταφορά ύδατος προς τις κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Φιλιατών λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

50.  Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 11-11-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 128711/8088/13-11-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 11-11-2017 (φαινόμενο «Ευρυδίκη»).

51. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Άννας Δήμα, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Αγρίνιο προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπηρεσιακή υπόθεση.

52. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευαγγέλου, στην Αθήνα από 27/11 έως 08/12/2017, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: AUTOCAD-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

53. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020.

54. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υποέργο: "Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ.

55. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο» του έργου «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.

56.  Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

57. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/510/25-10-2017, Φ.301/572/13-11-2017 και Φ.301/581/15-11-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 25-10-2017, 13-11-2017 και 15-11-2017 για επείγουσες εργασίες: Α) σταθεροποίησης πρανών ποταμού Αχέροντα ανάντι της γέφυρας Καστριού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, Β) αποκατάστασης βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό λόγω καθίζησης από έντονα καιρικά  φαινόμενα στην Τ.Κ. Ανθούσας και Γ) αποκατάστασης και ενίσχυσης αναχωμάτων του ποταμού Λούρου για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

58.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.

59.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού του ΚΤΕΟ Πρέβεζας.

60.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.

61.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.

62. Έγκριση ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή στο δίκτυο σταθμών αναφοράς URANUS (δορυφορικό δίκτυο) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.