Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-11-07 14:51

Αύριο Τετάρτη 8-11-2017 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-11-2017 έκτακτης συνεδρίασης.

1. Έγκριση του Πρακτικού 4ο/25-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.

2.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και αντιμετώπισης της υγρασίας στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καπεσόβου», προϋπολογισμού € 76.800,00,00 με Φ.Π.Α.

3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφερείας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.

4.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επικαιροποίηση - τροποποίηση μελέτης "Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων"».

5.  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.

6. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους Καλούτσιανης».

7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.

8.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς Μελιγγούς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.

9.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου -Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.

10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στην επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Σίτσαίνων».

11. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ιωάννη Παπαγιάννη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο θα διεξαχθεί 08-10/11/2017.

12.  Έγκριση του Πρακτικού Νο1/01-11-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.

13.  Έγκριση του Πρακτικού 1/01-11-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2018), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών)

14.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017.

15. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση και μισθοδοσία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

16. Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.

17.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση γέφυρας καθώς και οδοποιίας στα όρια του Δ.Δ. Βοβούσας».

18.  Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GRECA PANORAMA 2017 που διοργανώνεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας το διάστημα 1-3/12/2017.

19.  Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε συναντήσεις με κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Κύπρο (Λεμεσός, Λάρνακα & Λευκωσία) κατά το διάστημα 12-15 Νοεμβρίου 2017.

20.  Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση fam trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, με Host Buyers από διάφορες χώρες το διάστημα 12-19/11/2017.

21.  Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε μετ’ αναβολή διαδικασία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, την 13-11-2017.

22.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση βατότητας σε κτηνοτροφικές και αγροτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μετσόβου».

23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00  € με Φ.Π.Α.

24.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικά έργα βελτίωσης ροής διωρύγων και τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.

26.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 26-06-2018.

27. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ.

28. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης της Π.Ε. Άρτας.

29.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».

30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας για το έτος 2017 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

31.  Έγκριση του Πρακτικού Νο1/27-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2017-2018 (μέχρι 31-12-2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 17.036,30 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

32. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια πετρελαιοειδών τα έτη 2018 & 2019, για την Π.Ε Θεσπρωτίας και τα Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής της αρμοδιότητας.

33.  Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD κλπ).

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

35.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων» προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

36.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Πρέβεζας ετών 2016-2017», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».

37. Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-10-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 3.787.303,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη προμήθεια οικολογικών πάνινων τσαντών με το λογότυπο του TEBA στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Πρέβεζας.

39. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 32/1596/13-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 46/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.

40. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Τσαπάρα Αλεξίου και Κοτσαρίνη Μιχαήλ, στα Ιωάννινα, στις 13 και 17-11-2017, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο: «Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι».

41.  Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κοτσαρίνη Μιχαήλ, για τη συμμετοχή του σε κλιμάκιο επιθεωρητών του Υπ.Α.Α.Τ. για επιθεωρήσεις στον τομέα ζωοτροφών από 27 Νοεμβρίου έως και 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και στη Χαλκίδα.

42.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41Γ επαρχιακής οδού από 43ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Τρικάλων έως οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

43. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.