Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-09-13 15:22

Αύριο Πέμπτη 14-09-2017 και ώρα 9: 30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-09-2017 συνεδριάσεως.

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη - Πληκάτι», προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Ιτέα – Τρίστενο και αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 80.650,00 με Φ.Π.Α.

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.

4.  Έγκριση του από 11-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 36ης επαρχιακής οδού Δίστρατο-Βασιλίτσα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.

5.  Έγκριση του από 11-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου Κουτσελιού και βελτίωση βατότητας περιμετρικών οδών στην 2η Επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 74.000,00 με Φ.Π.Α.

7. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής οδού στα όρια του Ανηλίου (Προμήθεια υλικών)».

8.  Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση της 19ης Επαρχιακής οδό προς Σερζιανά».

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αμοιβής μέλους ΤΕΕ στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά».

10.  Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.), του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφερείας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

11. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες λοιπών κτιρίων Περιφερείας  Ηπείρου.

12. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/30-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 40.187,00 € πλέον ΦΠΑ.

13. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/04-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

14.   Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2018 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.

15.  Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου  της Περιφερείας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου  Πωγωνίου (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του πρώην Δήμου Άνω Καλαμά», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5000178.

16. Απόφαση για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 82/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

17.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2017.

18.   Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Χρήστου Μαγγλάρα στην Αθήνα, από 17 έως και 20-09-2017, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (σεμινάριο) του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

20. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.

21. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή του σταθμού αποχιονισμού Μετσόβου (ΤΟΛ αποθήκευσης αλατιού - στάθμευση μηχανημάτων) της Π. Ε. Ιωαννίνων.

22. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την  προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ιωαννίνων.

23. Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, και κατάρτιση των όρων των διακηρύξεών τους, για την προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνισμών.

24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

25.  Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον 11ο Γύρο Λίμνης, 16 & 17/09/2017.

26. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών.

27.  Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/12-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA 2017» συνολικού προϋπολογισμού € 58.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

28.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου  μετά απαλλοτριώσεων» προϋπολογισμού € 310.000,00 με ΦΠΑ.

29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

30.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, για την υλοποίηση του έργου: «Συμπληρωματική αρχιτεκτονική τεκμηρίωση & έλεγχος στατικής επάρκειας μνημείου ΙΜΑΡΕΤ».

31.  Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Αλεξίας Παππά, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 18 έως και 21-09-2017, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών».

32.   Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Λιόγκα Γιαννούλας, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 18 έως 23-09-2017 για την παρακολούθηση του 17ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου.

33.  Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

34.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (έξοδα κηδείας υπαλλήλου).

35.  Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

36.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

37.  Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

38.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας,  της 2ης Ποδηλατοδρομίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας και στην προστατευόμενη περιοχή Natura, που θα πραγματοποιηθεί τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.

39. Kατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ.

40. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός - σήμανση οδού Ελαίας - Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

41. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/386/30-08-2017 & Φ.301/387/30-08-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 30-08-2017, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης και ενίσχυσης αναχωμάτων του ποταμού Λούρου στην περιοχή της Τ.Κ Πέτρας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και β) εκβάθυνσης και καθαρισμού κοίτης ποταμού Λούρου στο ύψος της Τ.Κ Στεφάνης προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

42. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 27-06-2017, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά χόρτα και β) καθαρισμού εσοδευτικών στομίων στις λιμνοθάλασσες Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς ανέμους, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 23/1165/31-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

43.  Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 13-07-2017 για επείγουσες εργασίες σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού Αρέθουα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/287/13-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 23/1166/31-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

44.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

45.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (επιστροφή ποσού από καταβληθέν παράβολο).

46.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (οδοιπορικά Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2017).

47.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς  υποχρέωσης, για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Π.Ε. Πρέβεζας.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια υλικού για την εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και την χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή».

49.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης του διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

51. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (ΕΠΕΚ) για το έτος 2017 στην Π.Ε. Πρέβεζας.

52. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας", συνολικού προϋπολογισμού € 107.000,00 με ΦΠΑ (CPV: 30200000-01 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)».