Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-07-07 14:39

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή 

Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-06-2017 συνεδριάσεως.

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση  E.O.  Hγουμενίτσας – Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση  E.O.  Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβέλιστας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση του Πρακτικού II/03-07-2017 της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE100 Φ500 PN 12,5Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα) του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού 55.911,00 € με Φ.Π.Α.

5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση – Προστασία Γέφυρας Αβαρίτσας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.

6.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πλακών για την επιστέγαση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας», προϋπολογισμού  11.000,00€ με το ΦΠΑ.

7. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», αναδόχου Δημητρίου Λαγού, μέχρι την 31-08-2017.

8. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2017.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΛΟΥΚΑ, μέχρι την 30-09-2017.

10. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-10-2017.

11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Πάδες – Άρματα - Δίστρατο», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2017.

12. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 με Φ.Π.Α.

13. Έγκριση του από 04-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-06-2017   ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.

14. Έγκριση του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2017   ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη - Πληκάτι», προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α.

15. Έγκριση του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση, προστασία γέφυρας οδού Ζάλογγο – Ραδοβίζι», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ασβεστοχώρι – Κόντσικα – Περάτη - Πετράλωνα», προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ.

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία Οδού και Αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.

18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Δραγοψά - Πολύλοφος», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

20.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση της 37ης επαρχιακής οδού προς Εξοχή - Αμάραντο».

21. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ. 35/1430/07-12-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, βάσει των αριθμ. 19/2013 και 9/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

22. Έγκριση κατανομής πιστώσεων σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2017 και του υποέργου της ΣΑΕΠ 030  με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων ΠΕ Ιωαννίνων».

23. Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών για τον διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).

24. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/29-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Ιωαννίνων.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων ανανέωσης νομιμοποίησης του λογαριασμού της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τράπεζα Πειραιώς.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή φορολογίας εισοδήματος της Περιφέρειας Ηπείρου για το φορολογικό έτος 1/1/2016-31/12/2016.

28. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.

29. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA 2017 στην Κολωνία της Γερμανίας το διάστημα 07-11/10/2017 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.

30. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κων/ου Παπαδημητρίου, στην Κολωνία της Γερμανίας, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA που διοργανώνεται το διάστημα 7-11/10/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

31. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και της γαστρονομίας της Περιφέρειας στα Σύβοτα το διάστημα 28-30/7/2017.

32. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 30 δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από διάφορες χώρες, στην Ήπειρο, το διάστημα 14-19/07/2017, στο πλαίσιο διοργάνωσης Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) με πρωτοβουλία της έκθεσης PHILOXENIA.

33. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 24-05-2017, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός –απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό Άγναντα-Κτιστάδες-Πράμαντα, στην επαρχιακή οδό Πλαίσια-Καλέντζι-Πηγάδια και στην επαρχιακή οδό Ματσούκι-Καλαρρύτες του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην επαρχιακή οδό Έλαφος-Μπεστιά-Ζωτικό, στην επαρχιακή οδό Καταμάχη-Ζωτικό και στην περιοχή Τ.Δ. Ρωμανού του Δήμου Δωδώνης, στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά Μετσόβου και στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Ανήλιο του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Γοργοπόταμος, στην επαρχιακή οδό Ελεύθερο-Πάδες-Δίστρατο και στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Πυρσόγιαννη-Πληκάτι του Δήμου Κόνιτσας, στην επαρχιακή οδό Τσεπέλοβο-Λάιστα και στην επαρχιακή οδό προς Βραδέτο του Δήμου Ζαγορίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 47490/2892/25-05-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 16/734/26-05-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

34.  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, Πανελληνίων Αγώνων Ορεινής Τοξοβολίας στις 28 & 29-07-2017.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2017 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας.

38. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη Υπηρεσιών των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.

39. Διόρθωση στο ορθό της αριθμ. 9/386/27-03-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την επίδοση δικογράφων, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρας Πλάκας».

40. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Ρογκότη Δήμητρα, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση εργασίας της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος “INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 - 2020” η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11-07-2017.

41. Έγκριση μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αγνής Αναστασέλου και Βασιλικής Κωσταδήμα, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Κορυτσά της Αλβανίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 - 2020”, της όποιας η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μέλος και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

42. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, προϋπολογισμού € 16.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

43. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, προϋπολογισμού € 10.356,48 με ΦΠΑ, βάσει του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

44.Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού, προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 04-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

45. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.

46. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης στη Γέφυρα Γκολφαρίου Αχελώου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

47.  Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση απαλλοτριωθέντων ακινήτων για το έργο Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση».

49.  Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τον καθαρισμό αντιπροσαμμωτικού προβόλου εισόδου στο αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 952/12-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΒΒ17Λ9-ΞΘΡ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, από τους πόρους του προγράμματος Τελών Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017 («Επικαιροποίηση μελέτης Καστανιά - Τετράκωμο», Εργασίες υπαίθρου & γραφείου για τη σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου οδοποιίας σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Δαφνωτή - Άγναντα»).

51.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

52.  Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

53. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/21-06-2017 (αποσφράγιση δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων για δελτία ημερήσιας κίνησης  μηχανημάτων και κατανάλωσης καυσίμων, προς κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

56.  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας 100 τεμαχίων (μπλόκ) διαταγής πορείας κίνησης οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ακύρωση των σχετικών, αριθμ. 15/638/19-05-2017 & 18/836/16-06-2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

58. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας (επιστροφή ποσών από καταβληθέντα παράβολα για τέλος άδειας και μεταβίβασης οχήματος).

59. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Βένου Σταύρου κτηνιάτρου, & Κοντού Δημητρίου, για εμβολιασμό μετακινούμενων βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, στη Δ.Ε. Γράμμου του Ν. Καστοριάς, από 04-07-2017 έως και 05-07-2017.

60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών στον Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 246.000,00 με Φ.Π.Α.

61. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της  οδού 49 Μαρτύρων με το Β΄ Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με Φ.Π.Α.

62.  Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 54288/790/21-06-2017 σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας με την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση - Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα - Σύβοτα και Βασιλικό - Καρτέρι», λόγω μη ορθού υπολογισμού του Φ.Π.Α. του προσφερόμενου ποσού.

63.  Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 8/360/21-03-2017 και 17/766/07-06-2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ (μη ορθός υπολογισμός του Φ.Π.Α. του προσφερόμενου ποσού).

64. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ.

65.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

66.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός - σήμανση οδού Ελαίας - Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

67.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 11α επαρχ. Οδού (Αγ. Γεώργιος - Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ.

68.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

69. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3).

70. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

71.  Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-01-2018.