Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-05-26 18:32

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με 40 θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη (3 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό μας). Ιδού τα θέματα:

1) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου», προϋπολογισμού  € 40.000,00 με ΦΠΑ.

2) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Πηγάδια – Πλατανούσα και Μονολίθι – Πράμαντα», αναδόχου Αθανασίου Π. Μηλιώνη, μέχρι την 19-07-2015.

3) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων (κατασκευή σαρζανέτ)», αναδόχου Γεωργίου Τάση, μέχρι την 27-08-2015.

4)Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα, μέχρι την 30-09-2015.

5)Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο υψηλής ζώνης Κουκλιών», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2015.

6) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης οδού από περιφερειακή οδό έως “όμορφη ράχη”», προϋπολογισμού  € 200.000,00 με ΦΠΑ.

7) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», προϋπολογισμού  € 72.000,00 με ΦΠΑ.

8) Απόφαση επί της από 12-05-2015 ένστασης – ενδικοφανούς προσφυγής του Απόστολου Μιμηγιάννη κατά της αριθμ. 11/589/06-05-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

9) Έγκριση του από 20-05-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για  την  προμήθεια συσκευασμένου  ασφαλτικού  μίγματος (ψυχρού) για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέμισμα λακκούβων, κάλυψη τομών του οδοστρώματος) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

10) Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.

11) Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Η/Ζ κλειστού τύπου ισχύος 120 KVA για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 18.450,00 με ΦΠΑ.

12) Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 224/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

13) Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

14) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων, για την εκτέλεση ελέγχων ποσίμων νερών και νερών περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ηπείρου.

15) Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Χριστοδούλου Κων/νου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο θα διεξαχθεί 03-05/06/2015, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

16) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

17) Έγκριση του Πρακτικού 4/11-05-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο “Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου”» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

18) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ Θεοδωριάνων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.

19 Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας», προϋπολογισμού € 10.272,66 με ΦΠΑ.

20) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού», προϋπολογισμού € 10.272,66 με ΦΠΑ.

21 Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων (εκσκαφέας – φορτωτής – εκχιονιστικό – φορτηγό - αλατιέρα κ.λ.π) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, μεταφορά άλατος, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 05-03-2015 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Πρωτ. 958/Φ.300.09.ΜΙΜΟ (ΑΔΑ:ΩΚ237Λ9-ΟΦΣ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

22) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Δημητρίου Τσώλη και Κων/νου Χουλιάρα, στην Αθήνα, για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Νέο πληροφοριακό σύστημα του ΔΙΓΕΛΠ», που θα διεξαχθεί την 11 και 12/06/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

23) Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γαλαζούλα Γρηγορίου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

24) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή εφαπάξ βοηθήματος του Ν. 103/1975 στον πρώην υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας, Κοντογιάννη Λεωνίδα του Γεωργίου, σύμφωνα με την αριθμ. 2364/25-5-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.

25 Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

26 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015.

27) Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Τσίνα, υπαλλήλου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 08 έως 12-06-2015, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης – Φωτοερμηνείας και Γεωχωρικών Δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

28 Έγκριση μετακίνησης του Χαράλαμπου Νούσια, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 02 έως 05-06-2015, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ και έγκριση των σχετικών δαπανών.

29)  Έγκριση ακύρωσης δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)», και κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας προκήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, νέας προεκτιμώμενης αμοιβής 302.238,31 € με ΦΠΑ, βάσει της Εγκυκλίου 5/10-03-2015 «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή τκ του κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2015».

30) Έγκριση ακύρωσης δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)» προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ, και κατάρτιση των όρων της νέας διακήρυξης δημοπρασίας με τις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις (ΦΕΚ 664/Β/21-04-2015, Αριθμ. Απόφ. 67/2015, τύπος Β).

31) Έγκριση ακύρωσης δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 – 2016 (2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Καθαρισμός ποταμού Μπόιδα – Μαυρής»), προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, και κατάρτιση των όρων της νέας διακήρυξης δημοπρασίας με τις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις (ΦΕΚ 664/Β/21-04-2015, Αριθμ. Απόφ. 67/2015, τύπος Β).

32) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.

33) Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για  την παροχή έργου από 27-03-2015 για τον καθαρισμό της χερσαίας ζώνης και του δρόμου πρόσβασης του αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα καθώς και για την ανασύσταση των λιθορριπών του προσήνεμου μόλου, μετά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή, με ανέμους εντάσεως 9 μποφόρ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 35588/1314/26-03-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 11/574/06-05-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

34) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων για έργα και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

35) Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) εκτυπωτών πιστοποιημένων για τη λειτουργικότητα των εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος (on-line) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

36) Έγκριση του από 22-05-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 18.722,83 με Φ.Π.Α. ο οποίος απέβη άγονος, και επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής Διακήρυξης.

37) Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Πρέβεζας, για τις προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2015.

38) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, και της ειδικής συμβούλου Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 27 έως 29-05-2015, προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένες συναντήσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων & στο κίνημα πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ.

39) Έγκριση μετακίνησης του Αλεξίου Τσαπάρα, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ από 3/6/2015 έως 5/6/2015 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

40) Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (13ο Preveza Jazz Festival) και έγκριση των σχετικών δαπανών.