Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-03-23 20:58

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης (5 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας) τα εξής :

1. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση οδού σύνδεσης Δολιανών με εθνική οδό Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου Χρήστου Βασιλειάδη, μέχρι την 31-05-2015.

 1.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και Συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου Ιωάννη Χρόνη, μέχρι την 05-07-2015.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση στηθαίων οδικού δικτύου – προμήθεια υλικών», αναδόχου Κωνσταντίνου Νάστου, μέχρι την 29-04-2015.
 3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αγωγού προστασίας από τα ύδατα επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/16-03-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», προϋπολογισμού € 7.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 5. Έγκριση του Πρακτικού V/16-02-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας-επιμόρφωσης και παραγωγής προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «“ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”», προϋπολογισμού € 60.500,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 6. Έγκριση του Πρακτικού Ι/11-03-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού € 13.050,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
 7. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/04-02-2015 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/«Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov, προϋπολογισμού € 108.330,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική»
 8. Έγκριση ανάθεσης της γενικής επισκευής και συντήρησης, γέφυρας τύπου μπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που συνδέει τις Τ.Κ. Κουρέντων και Γρανίτσας του Δήμου Ζίτσας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 11.500,00 πλέον ΦΠΑ.
 9. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 31-01-2015, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις- καθιζήσεις- πτώσεις λίθων, κλ.π.) που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις - πλημμύρες) συνολικά στην Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 13786/369/02-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 4/154/06-02-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Έγκριση δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την προμήθεια πετρελαιοειδών, με δικές του διαδικασίες.
 12. Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
 14. Επικαιροποίηση της αριθμ. 40/1767/22-12-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ανάθεση του έργου της καταπολέμησης κωνοποειδών, για το έτος 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ΣΑΕΠ 0818/8).
 17. Έγκριση προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, την 24-03-2015 για παραλαβή υλικού της Οργάνωσης «Εθελοντές του κόσμου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας – Α’  ΦΑΣΗ», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 295.213,83 με ΦΠΑ.
 21. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 20-01-2015 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου «Χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος με ΚΑΕ9779 (εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά), από ιδία έσοδα ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», μέχρι 31-07-2015.
 24. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».
 25. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφέας-φορτωτής – εκχιονιστικό – φορτηγό - αλατιέρα κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, μεταφορά άλατος, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 28/12/2014 από έντονα φαινόμενα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5207/Φ.300.09.ΜΙΜΟ (ΑΔΑ:Ω1ΘΧ7Λ9-ΤΕΚ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 26. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 28. Έγκριση μετακίνησης της Προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Βασιλικής Πετανίτη του Ευαγγέλου, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή στο σεμινάριο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), από 30-3-2015 έως 3-4-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 5/189/19-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την επωνυμία της εκμισθώτριας εταιρείας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας.
 30. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2015, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, βάσει του αριθμ. Ι/19-03-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 31. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, βάσει του αριθμ. Ι/19-03-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών.
 32. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για την εκτέλεση του προγράμματος εντομοκτονίας – καταπολέμησης παρασίτων και απολυμάνσεων στο Νομό Άρτας,  βάσει του αριθμ. Ι/19-03-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών.
 33. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 34. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Σουλίου (Καρβουνάρι-Σπαθαραίοι)», προϋπολογισμού € 30.500,00  με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» (υποέργο 1) της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377), αναδόχου Κ/Ξ ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ - ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ, μέχρι την 29/10/2015 για την κατασκευή του έργου και έως 28/4/2017 για την δοκιμαστική λειτουργία.
 36. Έγκριση διακήρυξης μίσθωσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Μπαστιά-Αλυκές της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 37. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 38. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/06-03-2015 και Νο2/20-03-2015 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2015, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός  αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Καθαρισμός ποταμού Λούρου – Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών αναχωμάτων στην περιοχή Βούλιστα Παναγιά – Κερασώνα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)» προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ζερβού του Δήμου Ζηρού») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα - Καθαρισμός τμημάτων ποταμού Λούρου», αναδόχου Ελένης Παππά, μέχρι την 24-09-2015.
 44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -  ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 31-08-2015.
 45. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 28-01-2015, για την ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμούς χαντακιών προς αποφυγή πλημμυρών, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις- καθιζήσεις- πτώσεις λίθων, κλ.π.) που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις- πλημμύρες) συνολικά στην Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθμ. 11173/161/27-01-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 5/208/19-02-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 46. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/19-03-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 47. Απόφαση επί της από 10-03-2015 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «DATASTAR E.Π.E.», κατά της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» (αρ. 2/2015 Διακήρυξη), συνολικού προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.
 48. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 49. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
 50. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Πρέβεζας, Θεοφάνη Φάη, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή στο σεμινάριο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), από 30-3-2015 έως 3-4-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση της πέτρινης γέφυρας «Γκαράνη» στην Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου Κωνσταντίνου Συγκούνα, μέχρι την 30-08-2015.
 53. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαρανταπόρου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Κόνιτσα – Όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού € 403.000,00 με ΦΠΑ.