Συνεδρίαση επιτροπής περιβάλλοντος την Πέμπτη 13 Ιουλίου

2017-07-12 16:24

Α ύριο Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 συνεδριάζει η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 5ου /2017 πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως,Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή χαγιατιού Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας» προϋπολογισμού 23.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

2) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας» προϋπολογισμού 92.552,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

3) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάϊστας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 15.500,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Σωστικές εργασίες των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Αρτας(παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

5) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Γεωλογική αναγνώριση δύο γεωλογικών γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου» προϋπολογισμού 30.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

6) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ» προϋπολογισμού 25.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

7) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Λαγκάδας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 17.238,48 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών και σωλήνων πολυαιθυλενίου PE για την αντικατάσταση εξωτερικού και τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δήμου Μετσόβου» προϋπολογισμού 22.320,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

9) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών μέσης τάσης και ομαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής» προϋπολογισμού 19.344,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

10) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Εεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  ομάδα10η ,α/α 1): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491 MW , στο ρέμα «Σαλτσίρεμα», στην Τ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΥΔΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ  Ο.Ε.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

11) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση της δυναμικότητας από 10.590 πτηνά πάχυνσης σε 38.000 πτηνά , ήτοι 152 Ι.Ζ.), η οποία λειτουργεί στο αγροτεμάχιο αρ. 461 , διανομής αγροκτήματος Κάτω Λαψίστας του Δ. Ζίτσας , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κ.Νικόλαος Παπανικολάου».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

12) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», και κωδικό αριθμό θέσης “3006040”, του Δ. Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

13) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθμιση  και λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ» , του Δήμου Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

14) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», και κωδικό αριθμό θέσης “3006039”, του Δ. Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

15) Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2 ) του έργου: « Υφιστάμενη μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Σκαφιδάκι», Όρμου Πωγωνίτσας, Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας»

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

16) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) :«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης , εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Αμπελιάς του Δήμου Ιωαννιτών».

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Σπυρίδωνας Μπούκας.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

17) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  ομάδα 1η ): « Συντήρηση- βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι- όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας.».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε. Άρτας.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

18) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,  ομάδα 7η, α/α 1 ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας ωοτόκων ορνίθων, δυναμικότητας 14.250 ορνίθων (ήτοι πατρογονικά 95 ΙΖ). Η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Κούφαλος»,της Τ.Κ. Διχομοιρίου, του Δ. Καραϊσκάκη του Δ. Καραϊσκάκη / Π.Ε. Αρτας .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).