Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

2016-10-23 13:09

Αύριο Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού

 & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 6ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Επικύρωση αριθμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τον Δήμο Ζαγορίου.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, τoυ Δήμου Σουλίου, του Δήμου Πάργας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και της ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ με αντικείμενο «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα» και ορισμό δύο (2) μελών από την Π& Π.Ε. Θεσπρωτίας), με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 3.  Έγκριση σύναψης Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τoυ Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Ψηφιοποίησης Ακτινογραφιών» και ορισμό ενός (1) μέλους από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 4. Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 01 Ιουλίου 2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου: “Greece / Albania Energy Tourism – G.AL.E.T”ως προς το άρθρο 6 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ».
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ        160 / 10Atm  για την αντικατάσταση  δικτύου        αμιαντοσωλήνων στο Τ.Δ Πέτρας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 24.800,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων  για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά μονή Βύλιζας  » προϋπολογισμού 80.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου , του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση των αγιογραφιών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Κόντσικα Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) μέλους από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου – Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών για την υλοποίηση του έργου: «Πιλοτική μελέτη διερεύνησης στρατηγικών ανάπτυξης του κλάδου της πτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Ηπείρου» προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του ερευνητικού προγράμματος.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  (ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.» προϋπολογισμού 7.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) μέλους από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  (ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) για την υλοποίηση του έργου: «ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.» προϋπολογισμού 13.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) μέλους από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΥΤΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ προϋπολογισμού 18.617.837,92 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) μέλους από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 13.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1):«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 19.000 πτηνών πάχυνσης, στην Τ.Κ. Μουζακαίων του Δήμου Ιωαννιτών»..Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δημήτριος Χήτας (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
 14.  Γνωμοδότηση   επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η):«Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 8.800 ινδιάνων κρεοπαραγωγής, ήτοι 88 ΙΖ (αύξηση δυναμικότητας από 3.300 σε 8.800), εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα του Δ. Ζίτσας.»Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Χαρίσης Μακρής.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 15.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου ( υποκατηγορία Α1, ομάδα 1 η ) του οδικού τμήματος «Ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου» συμπεριλαμβανομένης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας (Χ.Θ. 1+257 έως Χ.Θ. 2+166), των συνοδών οδικών έργων από 0+000 έως 1+257 και από 2+166 έως 4+750 καθώς και του Σταθμού Διοδίων Ακτίου (Χ.Θ. 0+530)» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 16.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12 η , α/α 3):«Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής με την κωδική ονομασία «ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006045, στο Δήμο Ηγουμενίτσας, της Π. Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού παρόχου ψηφιακών μεταδόσεων με διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 17.  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12 η , α/α 3):«Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής, με την κωδική ονομασία «ΨΑΚΑ» και κωδικό αριθμό θέσης 3006046, στο Δήμο Ηγουμενίτσας, της Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού παρόχου ψηφιακών μεταδόσεων με διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α. Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).