Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

2017-11-24 16:08

Δράσεις τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης περιλαμβάνει η νέα πρόσκληση «Στρατηγικές 

Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) που δόθηκε στη δημοσιότητα με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Οι Στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ αποτελούν ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θέλει να αντιστρέψει την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική που κατευθύνεται «από την κορυφή προς τη βάση» (top-down approach) και να ενθαρρύνει πολιτικές που κατευθύνονται «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom-up approach).

Η εφαρμογή των ΤΑΠΤΟΚ αφορά τρεις κατηγορίες χωρικών τύπων:

Αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις, όπως προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Παρακολούθησης έγγραφο «Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων»

Περιοχές όπου η σύνδεση αστικού κέντρου και περιμετρικού αγροτικού χώρου είναι ιδιαίτερα σημαντική ή προβληματική.

Υπο-περιφερειακές, ή και διαπεριφερειακές κατεξοχήν αγροτικές/ αλιευτικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.

Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000 κατοίκους και δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση τριών Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός της κάθε Στρατηγικής, που θα είναι συμπληρωματική των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 500.000€, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός της δράσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1.000.000€. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα/Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης. Η Ομάδας Τοπικής Δράσης, αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων.

Οι φάκελοι προτάσεων υποβάλλονται από τις 1/12/2017 έως τις 18/12/2017.