Στο αρχείο η αναφορά για την κατασκευή της οδού Νιάρχου

2021-03-03 14:04

Στο Αρχείο τέθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη η αναφορά που είχε κατατεθεί από τη νομική 

εκπρόσωπο κατοίκων σχετικά με τη νομιμότητα του έργου κατασκευής της οδού Σταύρου Νιάρχου, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το συνολικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό της.

Ο «Συνήγορος του Πολίτη» επικαλείται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και την Ειδική Πράξη 26/20.12.2017 του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία χαρακτηρίστηκε «ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 279/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων (διαδικασία απαλλοτριώσεων).

«Καταλήγοντας- αναφέρει ο «Συνήγορος του Πολίτη»- από την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, πηγάζει δεδικασμένο, που ισχύει για κάθε διοικητική αρχή και το οποίο καταλαμβάνει και τα διοικητικής φύσεως ζητήματα που κρίθηκαν και διατυπώνονται στην αιτιολογία της απόφασης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για τους ανωτέρω λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι έχει εξαντλήσει το περιθώριο της διαμεσολαβητικής του παρέμβασης στο ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς σας, η οποία δια του παρόντος αρχειοθετείται».

Ανακοίνωση για τις ΜΠΕ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η Περιφερειακή Αρχή γίνεται αποδέκτης τις τελευταίες ημέρες διαμαρτυριών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σχεδιάζονται σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου. Οι θέσεις της έχουν διατυπωθεί κατ΄ επανάληψη και οι βασικότερες είναι οι εξής:  Οι  επενδύσεις δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν  και να επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό  το περιβάλλον, δεν θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωπες με άλλες δράσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται διαχρονικά, να υπάρχει λελογισμένη χρήση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, για δε τις μονάδες βιοαερίου θα πρέπει να λειτουργούν με πρώτη ύλη από τις περιοχές εγκατάστασής τους, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διασπορά κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποβλήτων που αποτελούν εν δυνάμει ρυπογόνες εστίες.

Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι η Περιφέρεια, όπως και οι Δήμοι, γνωμοδοτούν επί των φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλουν για έργα πολίτες και φορείς, η γνώμη τους δεν είναι δεσμευτική και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά περίπτωση είτε από το αρμόδιο Υπουργείο ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όσον αφορά δε τοποθέτηση για τη μονάδα βιοαερίου σε περιοχή των Άνω Ραβενίων Δήμου Πωγωνίου,  ότι δήθεν δεν ελήφθη υπόψη η νομοθεσία για τη γνωμοδότηση, το μόνο πραγματικά  που  δεν ελήφθη υπόψη ήταν η ενημέρωση που έκανε ο μελετητής στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τις τρεις εναλλακτικές επιλογές/λύσεις που  εξετάστηκαν.  Ο λόγος προφανής: Να βρεθεί ένα ψευδεπίγραφο επιχείρημα-– που κινείται στα όρια της συκοφαντίας- σε βάρος του Περιφερειάρχη.