Πρόσκληση σε συνεδρίαση από το Δήμο Σουλίου

2015-05-07 18:45

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός  Κ. Καραμανλή 179 - Παραμυθιά), την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ., με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών».

ΘΕΜΑ 2ο : «Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του Λαογραφικού Μουσείου Νεοχωρίου».