Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων από το Δήμο Φιλιατών

2015-06-25 17:56

Ο ∆ήμαρχος Φιλιατών κ. Παππάς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης

τη χαµηλότερη τιµή, για την προμήθεια τροφίμων (ειδών Γαλακτοκομείου, Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλιατών και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2015 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.542,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο κτίριο του ∆ηµαρχείου Δήµου Φιλιατών την 06/07/2015 και ηµέρα Δευτέρα. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 και ώρα λήξης την 12.00.

 Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (εκτός του Φ.Π.Α), της κατηγορίας (ή των κατηγοριών) που αφορά η προσφορά του συµµετέχοντα.

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορούν να αναζητηθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.filiates.gr , καθώς και στα γραφεία του ∆ήµου στα τηλέφωνα: 2655360181 & 166 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.