Πράξη για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών σε 36 ακτές της Ηπείρου

2016-03-31 17:29

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε 36 ακτές της Ηπείρου, με στόχο να προστατευτεί το θαλάσσιο

περιβάλλον και η δημόσια υγεία των λουομένων θα τεθεί υπό παρακολούθηση, στο πλαίσιο πράξης που εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη στο Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020.

Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας, σύμφωνα με ευρωπαϊκές οδηγίες  και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτής:

α) θα παρακολουθούνται τα ύδατα ακτών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, ακτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και ακτών που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα θα επεξεργάζονται και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων δικτυακά προσβάσιμη στο κοινό.

β) θα επικαιροποιείται ετησίως το Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και θα δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού.

γ) θα τοποθετηθούν στις ακτές αυτές πινακίδες ενημέρωσης του κοινού.

Οι ακτές που περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό είναι οι εξής:

Κορωνησία, Ράμμα Σαλαώρας, Αλυκή – Κόπραινα, Δρέπανο – Μακρυγιάλι, Αγία Παρασκευή, Αρίλλας, Καραβοστάσι, Πλαταριά – Οικισμός, Πλαταριά 2, Πλαταριά 3, Γαλλικός Μώλος, Ζάβια, Μπέλλα Βράκα, Μέγας Άμμος, Σαγιάδα, Κεραμίδι, Βάλτος, Κρυονέρι, Λίχνος, Πάργα, Σαρακίνικο, Αμμουδιά, Αλωνάκι, Λούτσα - Μύλος – Φλέβα, Μύτικας – Κανάλι – Καστροσυκιά 2, Μύτικας – Κανάλι – Καστροσυκιά 3,  Λυγιά, Βράχος, Λιθάρι Δέσπως, Καλαμίτσι, Κυανή Ακτή 1, Κυανή Ακτή 2, Παντοκράτωρ, Αλωνάκι, Μύτικας, Μύτικας – Κανάλι – Καστροσυκιά 1.

Ο προϋπολογισμός της πράξης, που εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη", ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.