Νέα από την Περιφέρεια Ηπείρου

2021-01-08 15:27

Διαβούλευση για τη νέα προγραμματική Περίοδο 2021-2027 για την Περιφέρεια Ηπείρου

Ανακοίνωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027:

«Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης, ενώ ξεκινά ο σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Προς τούτο  κρίνεται σημαντική η συμμετοχή των φορέων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικασία καταγραφής απόψεων για τις αναπτυξιακές προοπτικές της καθώς όλοι έχουμε μια κοινή συνισταμένη: την βελτίωση του μέλλοντος του τόπου μας.

Η διαδικασία συμμετοχής έχει ήδη ξεκινήσει, είναι απλή και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, αρκεί η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα www.peproe.gr/op2027».

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

 Τη Δευτέρα 11-01-2021 και ώρα 09:30  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 30-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», προϋπολογισμού 1.130.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 23-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων λόγω πανδημίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της οδού», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών - Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 28/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 11-11-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» και ακυρώθηκε η αριθμ. 26/1734/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της από 30-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-04-2021.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος για σύνδεση με το δίκτυο μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ του ακινήτου στη θέση “ΟΡΣΙΔΕΣ” Τ.Κ. Καλεντζίου.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων για την διευθέτηση όμβριων υδάτων στο επαρχιακό  οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου».
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή συστάδας δέντρων στα ερείσματα από διασταύρωση Πεδινής - Πανεπιστήμιο - Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο πλαίσιο του έργου κατασκευής της  Λεωφόρου Νιάρχου (παροχή υπηρεσιών)».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων – δέντρων και θάμνων έξωθεν του αεροδρομίου Ιωαννίνων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», αναδόχου «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΔΑΜ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη», αναδόχου «Δημήτριος Ξάνθης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.
 14. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 186268/8207/28-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 186319/8228/28-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα  (χιονοπτώσεις) στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ Εξάμηνο έτους 2021, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας-Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2021.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (Δ/νση Οικονομικού).
 21. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/29-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2021 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021 (Τμήμα Προμηθειών).
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2021.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και για έκτακτες εργασίες καθαριότητας.
 27. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 969/77/05-01-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, στους προσωρινούς μειοδότες/αναδόχους του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:85116, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης/06/2021».
 28. Έγκριση του Πρακτικού 5/05-01-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 29. Έγκριση χρήσης νέου οχήματος, Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, για την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μισθοδοσία ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ, μετά την παράταση της σύμβασής του, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2021.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύσκεψη με θέμα τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας για τον εμβολιασμό του πληθυσμού σχετικά με τον κορονοϊό COVID 19.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο: «Λειτουργία μονάδας Ιαματικής Θεραπείας  Καβασίλων, στην Τ.Κ. Καβασίλων, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την Περιφέρεια Ηπείρου.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2021.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.
 36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (υπηρεσίες HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2021, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 38. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των προσωρινών μειοδοτών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος 85116.
 39. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 40. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της «ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (αριθμ. καταθ.: Ε1204/2017).
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισπορά εκτάσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Αμάραντο προς αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων στο τμήμα του ποταμού Καλπακιώτικου - Φοινικίου - Φανερωμένης (παροχή υπηρεσιών)».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Σκυροδέματος για υδρομαστεύσεις και δεξαμενές ποτίστρες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Δήμου Μετσόβου».
 46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια - Καμπή Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 47. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού € 82.000,00 με ΦΠΑ.
 48. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό - Κομπότι», αναδόχου Χρήστου Β. Αλυμάρα, μέχρι την 14-05-2021.
 49. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 27-05-2021.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 51. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2020 της Π.Ε. Άρτας.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τακτοποίηση οφειλών Π.Ε. Άρτας έτους 2020.
 53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων και λοιπών δαπανών της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021.
 54. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σιδεροκατασκευών για προστασία στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)».
 56. Έγκριση του από 18-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας -Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση κρατικών αυτοκινήτων από τον  Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2021.
 59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ραγίου Σαγιάδας από φερτούς  κορμούς ξερών δέντρων (πλατάνων) που έχουν συσσωρευθεί στο φράγμα (παροχή υπηρεσιών)».
 61. Έγκριση του από 11-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 268.487,80 με Φ.Π.Α.
 62. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/28-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού € 890.253,30 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 63. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
 64. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μπετό για τον δρόμο Ανθοχώρι - Μικρό Περιστέρι».
 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή υδατοδεξαμενής στο Δ.Δ. Σιτσαίνων (προμήθεια υλικών)».
 67. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  (άρθρο 32 του ν. 4412/16)

 

Οι εβδομαδιαίοι έλεγχοι των Κινητών Μονάδων Ε.Ο.Δ.Υ.

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τις ΚΟΜΥ  του ΕΟΔΥ και την 6η ΥΠΕ,  έχει προγραμματίσει την  ερχόμενη εβδομάδα (11-17 Ιανουαρίου) τις παρακάτω δειγματοληψίες για covid-19.    

 • 11/01   

        - Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής

          (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

         - Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους

           προσέρχονται στο νοσοκομείο.

        - Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους

          προσέρχονται στο νοσοκομείο

  -ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς

 • Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)
 • Δειγματοληψία στο ΕΚΑΒ
 • Δειγματοληψία στο Ίδρυμα Νεομάρτυς Γεώργιος
 • Δειγματοληψία στο Σαπ Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρεια
 • Δειγματοληψία στο ΕΝΕΓΥΛ σε μαθητές, γονείς και προσωπικό

----------------------------------------------------------------------------------------------

 • 12/01

- Δειγματοληψία στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ στο προσωπικό

- Δειγματοληψία στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

- Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

        - Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους

          προσέρχονται στο νοσοκομείο.

        - Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους

  προσέρχονται στο νοσοκομείο.

- Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής  

   (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13/01 

       - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

       - Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους

          προσέρχονται στο νοσοκομείο.

       - Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους

          προσέρχονται στο νοσοκομείο

- ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς

- Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής

  (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

- Δειγματοληψία στην Ψυχιατρική δομή Ψυχαργώς

- Δειγματοληψία στην Μητρόπολη

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 14/01

       - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

       - Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους

          προσέρχονται στο νοσοκομείο.

       - Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους

          προσέρχονται στο νοσοκομείο.

- Δειγματοληψία στη Πυροσβεστική

- Δειγματοληψία στο Ίδρυμα Νεομάρτυς Γεώργιος.

- Καλπάκι, σταθερό σημείο για δειγματοληπτικό έλεγχο σε πολίτες της περιοχής

  (5 μέρες την εβδομάδα εκτός αργιών και Σαββατοκύριακων).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15/01/2021

          -  Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

          -  Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους

             προσέρχονται στο νοσοκομείο.

           - Πύλη Εξωτερικών Ιατρείων δειγματοληψία σε όσους προσέρχονται στο   Νοσοκομείο

     - ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.

   - Δειγματοληψία στο Ίδρυμα Νεομάρτυς Γεώργιος.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 16/01/2021

  - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

         - Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους

           προσέρχονται στο νοσοκομείο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 17/01/2021

 - Σταθερό σημείο Χατζηκώστα  (rapid δειγματοληψίες  για το κοινό)

        -  Π.Γ.Ν.Ι Κεντρική Πύλη δειγματοληψία σε όσους

           προσέρχονται στο νοσοκομείο.

- ΤΕΠ Π.Γ.Ν.Ι. δειγματοληψία μόνο σε συνοδούς.