Νέα από την Περιφέρεια Ηπείρου

2021-05-26 14:35

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

Την Πέμπτη 27-05-2021 και ώρα 09:30  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης-  η  Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του από 21-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα», αναδόχου "Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε." μέχρι την 30-07-2021.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 5050856 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό του Μουσείου Υδροκίνησης Ανθοχωρίου.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 31-12-2021.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ-Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 15-09-2021.
 9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69907/5389/24-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 10. Έγκριση του από 14-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ.

 

Συνεδριάζει  την Πέμπτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Την Πέμπτη 27 Μαΐου και ώρα 12 μ. συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 • Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
 • Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η , α/α 1η ): «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών- Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου στην πόλη της Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι ο Δήμος Αρταίων.

 

Ο κ. Βασίλειος Γοργόλης Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

 Με σημερινή απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Γοργόλης στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα των θεμάτων Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου.

 

Σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. για τη δημοπράτηση της παράκαμψης του Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης

Τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου της παράκαμψης του Αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, διατύπωσε προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Η.

 

 Εγκρίσεις Ε.Υ.Δ. για Επέκταση του Βιολογικού Νεοχωρίου και Δίκτυο Αποχέτευσης στην Ελεούσα

 • Τη σύμφωνη γνώμη της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, διατυπώνει η Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»,  για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο «Επέκταση ΕΕΛ Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Δήμου Νικολάου Σκουφά» της πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Άραχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά)».   Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 697.790 ευρώ.
 •  Η  Ε.Υ.Δ. με έγγραφο προς το Δήμο Ζίτσας  διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας - Β' Φάση», προϋπολογισμού 874.669,10 ευρώ.