Νέα από την Ήπειρο

2020-12-23 12:41

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Αύριο, Πέμπτη 24-12-2020, και ώρα 08:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης – η  

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού (ΑΝΑΚΛΗΣΗ της αριθμ. 11/634/30-04-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων – Πρέβεζας θέση Μιχαλίτσι» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄  για  την μετεγκατάσταση  και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», προϋπολογισμού 339.100,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, ως προς το χρονοδιάγραμμα, του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων (παροχής γενικής υπηρεσίας) για την υποβολή φακέλου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Πολιτισμού της μελέτης “Στερέωση - αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτου Ηλία Βίτσας Δήμου Ζαγορίου”».
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», αναδόχου «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-04-2021.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-06-2021.
 10. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 33/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων παραποτάμου Σαραντάπορου».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη και πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, ώρα 13,00 θα συνεδριάσει – μέσω τηλεδιάσκεψης- το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του:

 1. Έγκριση 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

 1. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 13/63/22-10-2020 απόφασης του Π.Σ. Ηπείρου, για την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία Του Περιβάλλοντος Και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 3301./ΕΥΔΠ_92

(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού)

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Μετσόβου, για τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

(Αίτημα του Δήμου Μετσόβου)

 1. Έγκριση ειδικό σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Η.)