Νέα από την Ήπειρο

2018-10-08 17:37

Την ένταξη στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» ρεμάτων σε  Ηγουμενίτσα– Άρτα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης   Αλ. Καχριμάνης

Δύο έργα για διευθέτηση ρεμάτων σε Ηγουμενίτσα και Άρτα, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3,4 εκ. ευρώ εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Δικαιούχοι είναι αντίστοιχα οι Δήμοι Ηγουμενίτσας και Άρτας. Πρόκειται για τις πράξεις:

«Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας» Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.819.268,39 €. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Λάκκας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, για συνολικό μήκος 318m με τεχνητή κοίτη ορθογωνικής διατομής, από το ύψος της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας και προς τα κατάντη, μέχρι την πρόσφατα διευθετημένη κοίτη, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διευθέτηση του ρέματος «παραπόταμος Λάκκας» από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με την οδό Πάργης έως και το κεντρικό ρέμα της Λάκκας συνολικού μήκους 208 m. Επιπλέον στο εν λόγω υποέργο προβλέπεται και η κατασκευή μίας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας 18Χ18 m2 καθώς και η κατασκευή οδού πρόσβασης προς το ρέμα πλάτους 5m και μήκους 32 m, η οποία θα χρησιμοποιείται από τα μηχανήματα-οχήματα καθαρισμού.

  • «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου», συνολικής δημόσιας δαπάνης 595.014 ευρώ

Η πράξη αφορά τη διευθέτηση σε οριοθετημένο τμήμα υδατορέματος, συνολικού μήκους 344 μ. (θέση Μαλαμή έως θέση Καλόγηρος) εντός του οικισμού Αμμοτόπου, της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων. Καθώς το υδατόρεμα παραμένει αδιαμόρφωτο, σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης υπερχειλίζει με αποτέλεσμα τα ύδατα να διαχέονται και να πλημμυρίζουν την ευρύτερη περιοχή βρίσκοντας διόδους ακόμα και στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού. Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα και δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπέλαση στον παράπλευρο δρόμο ενώ ταυτόχρονα θέτουν σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων και ζώων. Το έργο αποτελείται από δυο τμήματα : 1ο τμήμα από θέση Μαλαμή ως θέση Γκαρτζώνη, μήκους 155 μ. και 2ο τμήμα από θέση Γκαρτζώνη ως θέση Καλόγηρος, μήκους 189 μ. Τα δυο τμήματα επικοινωνούν με υφιστάμενο επαρκές τεχνικό διαστάσεων 2,00 Χ 2,00.

Ανακοίνωση Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων για «μη κανονικό» δείγμα πετρελαίου κίνησης

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών  ελέγχων για την  ασφάλεια και την  ποιότητα καυσίμων που διενεργεί,  και σε συνεργασία με τη  Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας έλαβε δείγμα πετρελαίου  κίνησης diesel best action το οποίο βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ επειδή είχε χαμηλό σημείο ανάφλεξης [50,0º C αντί του ελάχιστου  επιτρεπομένου ορίου 55 º] και το οποίο χαρακτηρίζεται  εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από την κατανάλωση βάσει της Νομοθεσίας. Το δείγμα ελήφθη από Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, επί της Οδού    ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 1-ΙΩΑΝΝΙΝΑ.  

 Με την αριθ. 4729/-03-10-2018   Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων επιβλήθηκε στην εταιρεία ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΕ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΔΡΑ :ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟΔΟΣ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α  πρόστιμο πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000,00€)

      

Επισημαίνεται ότι η κατοχή, διακίνηση και εμπορία ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ τιμωρούνται με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4177/13 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016.   Οι διοικητικές  κυρώσεις  που επιβάλλονται υπολογίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1, στοιχείο (ii) της ΥΑ  Δ19/Φ. 11/οικ 13098/1156/ 7.7.2010.