Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός λόγω έργων

2020-07-13 13:28

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

1.Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».

2.Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ΄ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

3.Το υπ’ αρίθμ. 87514/Υ00/5600_Α3/631/ΑΜπ/ID127601/εβ από 10-07-2020 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μετά της προσηρτημένης εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης.

4.Την υπ' αριθμό 1020/59709/306-α΄ από 11-07-2020 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

5.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών: RTF Template https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-di...

1. Από 3 12/7/2020 6:19 μμ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

1. Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών (διενέργεια δοκιμών των συστημάτων ασφαλείας της σήραγγας Δρίσκου και της ανοικτής οδού) την 16-07-2020, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν:

τη διακοπή της κυκλοφορίας επί του άξονα της Εγνατίας Οδού και την εκτροπή αυτής μέσω ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Αράχθου και,

i.τη διακοπή της κυκλοφορίας σε κλάδους εισόδου στην Εγνατία Οδό από το λοιπό οδικό δίκτυο στο τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ. Αράχθου.

ii. Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για κάθε έναν από τους δύο κλάδους της Εγνατίας Οδού, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διοχετεύεται σε εναλλακτικές διαδρομές σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στα ακόλουθα σημεία, όπως φαίνεται στον παρακάτω

πίνακα:

 

A/A Περιγραφή Εργασίας

Σημείο εργασιών επί του αυτοκινητοδρόμου

Χιλιομετρική θέση:

1. Δοκιμές συστημάτων ασφαλείας σήραγγας Δρίσκου και ανοικτής οδού

Α/Κ Ιωαννίνων - Α/ΚΑράχθου Α/Κ Αράχθου - Α/Κ Ιωαννίνων 68 - 91 χλμ.

2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:

 

Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011)

Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης