Κατασκευή πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2015-07-18 13:43

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ηπείρου για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου "Λοιπός εξοπλισμός κτιρίου Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Δ), προϋπολογισμού 152.010 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη "Κατασκευή Πολυδύναμου Κτιρίου για τη στέγαση νέων Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 4η Εφαρμογή" με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.