Ηπειρώτικα εν ….συντομία

2018-05-24 08:37

Σύσταση Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού στις 4 περιφερειακές ενότητες 

Με το άρθρο 108 παρ.9 του νόμου 4512/2018 αντικαταστάθηκε  το άρθρο 11 παρ.1 του νόμου 2251/1994 και οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών που είχαν μεταβιβαστεί στους Δήμους στα πλαίσια του άρθρου 94 παρ.2 του νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), επανέρχονται στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Με σχετικές λοιπόν αποφάσεις των αρμοδίων Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης, συστήθηκαν οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.

Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:

1) Ένα δικηγόρο εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου που προτάθηκε με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

2) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου που προτάθηκε με τον νόμιμο αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

3) Ένα εκπρόσωπο των Ενώσεων καταναλωτών με τον αναπληρωτή του και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ενώσεις, εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου με τον αναπληρωτή του.

Ο Γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, προέρχονται από το τμήμα εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι υποθέσεις εισάγονται στην αρμόδια κατά περίπτωση επιτροπή, ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπική ένωσης καταναλωτών καθώς και ύστερα παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιοδότηση.

Η Επιτροπή κρίνει κατά το ισχύον δίκαιο. Συμπληρωματικά λαμβάνονται υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία όλων των μελών της και λαμβάνει τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία. Τα πορίσματα της κοινοποιούνται στον συνήγορο του καταναλωτή και στους ενδιαφερόμενους το αργότερο εντός  δέκα πέντε ημερών από τη συζήτηση των σχετικών υποθέσεων. Τα πορίσματα της επιτροπής δεν παράγουν  συνέπειες δικαστικής απόφασης, ούτε αποτελούν εκτελεστό τύπο.

Ο Γραμματέας δέχεται τις αναφορές των καταναλωτών, μεριμνά για τη σύσταση των σχετικών φακέλων, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της επιτροπής, διεκπεραιώνει την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους.

 

Προς υπογραφή οι συμβάσεις για ΣΜΑ Ιωαννίνων- Ενεργειακή Αναβάθμιση υποσταθμού Πολυδύναμου Κέντρου Γ.Ν. «Χατζηκώστα»

Ένα βήμα πριν την έναρξη των εργασιών βρίσκονται άλλα δύο έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια συμβάσεων, οι οποίες μπορούν πλέον να υπογραφούν από τους Φορείς υλοποίησης και τους αναδόχους τους.

Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν:

  • «Κατασκευή Σ.Μ.Α. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 255,721.11 ευρώ
  • «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποσταθμού Αναγκαίες Προσαρμογές για την Ασφαλή Λειτουργία του Γ.Ν.», προϋπολογισμού € 282.892,16  ευρώ. Πρόκειται για υποέργο της πράξης «Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β’  Φάση)»

 

Άρχισε η εξέταση των αιτήσεων για την 2η πρόσκληση των "νέων γεωργών" 

Από τις υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, άρχισε η εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στη 2η πρόσκληση «Νέων Γεωργών».

Αναλυτικά κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο υποβλήθηκαν οι εξής αιτήσεις:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ

50

33

83

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑιΣΚΑΚΗ

22

8

30

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

10

2

12

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

29

9

38

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΤΑΣ

111

52

163

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

32

19

51

 

 

ΣΟΥΛΙΟΥ

38

23

61

 

 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

23

22

45

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

93

64

157

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

5

4

9

 

 

ΔΩΔΩΝΗΣ

26

4

30

 

 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ

11

6

17

 

 

ΖΙΤΣΑΣ

22

19

41

 

 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

60

34

94

 

 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

7

7

14

 

 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

36

8

44

 

 

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

19

6

25

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

186

88

274

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΖΗΡΟΥ

39

30

69

 

 

ΠΑΡΓΑΣ

27

7

34

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

28

24

52

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

94

61

155

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

484

265

749

 
           

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

       

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

109

       

ΑΤΤΙΚΗΣ

81

       

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

108

       

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

559

       
           

 

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Την Παρασκευή 25-05-2018 και ώρα 12.00 μ.μ. συνεδριάζει η    Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Εκδήλωση ΠΕΠΙΣ στις 30-3-2018. Συμπεράσματα

3. Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

4.  Προγραμματισμός δράσεων-επισκέψεων σε χώρους φιλοξενίας για μητέρες πρόσφυγες.

5. Προώθηση μέτρων για την ενίσχυση των Γυναικείων Συνεταιρισμών.

 

Παρατείνεται η προθεσμία ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων, χωρίς κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου,  ανακοινώνει  ότι σύμφωνα με την αριθμ. Γ3Β/656/60181/25-04-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1747/Β/2018) με θέμα “Τροποποίηση της υπ' αριθ. Οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων””, δόθηκε παράταση ταξινομήσεων αγροτικών μηχανημάτων, που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να φέρουν κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η παράταση θα ισχύσει μέχρι 31-12-2019.

Διευκρινίζεται ότι ΑΜ που εισήχθησαν από 1-1-2018 έως 16-5-2018, περίοδο κατά την οποία δεν ήταν δυνατόν να ταξινομηθούν βάσει της προηγούμενης απόφασης που ήταν σε ισχύ (αρ. Γ3Β 695/18368/12-2-2016 (Β΄445)), ταξινομούνται πλέον κανονικά από 17-5-2018 και ύστερα, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η νέα υπουργική απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο εργοστασιακός τύπος του μηχανήματος, όσο και ο τύπος του κινητήρα θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στην εθνική έγκριση τύπου. Επιπλέον, το κάθε μηχάνημα θα πρέπει να φέρει εγκεκριμένη -από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Διάταξη Προστασίας έναντι ανατροπής.

Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής μηχανημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνεται η επικοινωνία με την Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Τέλος, ο εφοδιασμός με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου των ήδη κυκλοφορούντων στη χώρα μας γεωργικών ελκυστήρων οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν είτε διαθέτουν μη εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας, θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31/12/2020. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβασή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στα  τηλέφωνα: 2651364479 (κα Α. Σταυράτη) και 2651364120 (κα Δ. Μπάρκα).

 

Από 1 έως 3 Ιουνίου το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας Κυπρίνου στη Λίμνη Παμβώτιδα

 Από 1 έως 3 Ιουνίου 2018 θα διεξαχθεί στη λίμνη Παμβώτιδα ο 2ος  αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αγωνιστικής Αλιείας Κυπρίνου, με διοργανωτή τον  Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων «Ioannina Fishing Club». Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Χώρος διεξαγωγής: ο αγώνας θα διεξαχθεί στην παραλίμνια ζώνη που ορίζεται μεταξύ του παραλίμνιου χώρου μπροστά από το ξενοδοχείο Du Lac, του χώρου των παλαιών σφαγείων (αίθουσα Δ. Χατζή) και σε όλο το μήκος της παραλίμνιας ζώνης μέχρι και την περιοχή «Μάτσικα» (πλην της περιοχής ελλιμενισμού των καραβιών).
  2. Χρονικό διάστημα διεξαγωγής αγώνα: από την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 (συγκέντρωση αθλητών) έως την Κυριακή 3 Ιουνίου και ώρα 17:00 (λήξη αγώνα).
  3. Αλιευτικά εργαλεία: κάθε διαγωνιζόμενος θα φέρει δύο (2) καλάμια με κάθε καλάμι να διαθέτει ένα μόνο αγκίστρι.
  4. Αντικείμενο διαγωνισμού (αλιευόμενο είδος): αποκλειστικά το ψάρεμα κυπρίνου.
  5. Διάθεση των αλιευμάτων: τα αλιεύματα θα διατηρούνται σε θήκες ειδικών προδιαγραφών μέχρι τη ζύγισή τους από τους κριτές και στη συνέχεια παρουσία των κριτών θα γίνεται υποχρεωτικά απελευθέρωσή τους και ασφαλής επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον. Άλλα είδη ψαριών εκτός των κυπρίνων, που τυχόν θα αγκιστρώνονται, θα επιστρέφονται αμέσως στο νερό.
  6. Όροι συμμετοχής: δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον κανονισμό αθλητικής αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., τις σχετικές με την αλιεία διατάξεις, καθώς και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Επίσης, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο του αγώνα, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας.
  7. Για λόγους ασφάλειας και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (λόγω εκτέλεσης εκ μέρους των αγωνιζομένων μακρινών βολών με μολύβδινα βαρίδια και αγκιστρωτά μέσα), απαγορεύουμε τη διενέργεια επαγγελματικής αλιείας στον υδάτινο χώρο που βρίσκεται μπροστά από το χώρο διεξαγωγής του αγώνα (όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω στο Σημείο 1) και σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή. Η απαγόρευση ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα τέλεσης του αγώνα.
  8. Αλυτάρχης του αγώνα έχει οριστεί από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ο πρόεδρος του συλλόγου «Ioannina Fishing Club» κ. Κωνσταντίνος Φρίγκας. Την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα έχει τριμελής Επιτροπή Αγώνα στη σύνθεση της οποίας μετέχουν ο Αλυτάρχης και δύο μέλη (ένα μέλος ορίζεται από τον διοργανωτή και ένα από τον Υπεύθυνο Τομέα Κυπρίνου).  

Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων της αλιευτικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/1970.

 

Ένωση Τέκνων, Συγγενών και Φίλων Πεσόντων κατά το Έπος 1940 - 41

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28, Αθήνα

Τηλ. επικ.: 210 7253625, email: iroes1940@gmail.com

 

Ανακοίνωση

Για τους συγγενείς των πεσόντων κατά το Έπος 1940 – 41 στη Βόρειο Ήπειρο

Την 22α Ιανουαρίου 2018 μετά από Συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας, άρχισε επισήμως η αναζήτηση των οστών των 7.976 πεσόντων κατά το Έπος 1940 -  41 στη Βόρεια Ήπειρο, που σχεδόν στο σύνολό τους επί 78 χρόνια παραμένουν  άταφοι ή προσωρινά θαμμένοι.

Οι αναζητήσεις – εκταφές άρχισαν από τον ομαδικό τάφο στα Στενά της Κλεισούρας και συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Για τον εντοπισμό των οστών των πεσόντων και την αναγνώριση της ταυτότητας οι συγγενείς μπορεί να απευθύνονται:

https://dis.army.gr/el/content/search-casualties