Ηπειρώτικα…εν αφθονία

2019-08-29 11:11

 

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε την 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-08-2019 συνεδρίασης.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες προστασίας παραποτάμου του Λούρου ποταμού στην περιοχή της Βουλιάστας».

Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Μέτσοβο – Διακλάδωση Μηλιάς – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α.

Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Αυλοτόπου», προϋπολογισμού 170.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση ΣΤ’ Τροποποίησης της κατανομής και αύξηση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.

Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 23-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της επαρχιακής οδού Βερενίκης – Σαλονίκης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11Χ0,08 για την σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUS TRAIL».

Έγκριση του από 23-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 22-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της οδού προς Τ.Κ. Μολυβδοσκέπαστης», 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έγκριση του από 27-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-07-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πλωτών μετακινούμενων τμημάτων εξεδρών εκκίνησης σκαφών για τις ανάγκες του ΝΟΙ», 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι » προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.

Έγκριση του από 22-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 22-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών μονάδων στο Βοτονόσι», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου από γέφυρα Πλάκας προς Πράμαντα (προμήθεια υλικών)».

Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 22-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης, τάφρων και οδοστρωσίας στην περιοχή του έργου ΣΜΑ Μετσόβου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-12-2019.

Έγκριση του από 23-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 08-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα της οδού πρόσβασης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Γ. Καραϊσκάκη», προεκτιμώμενης αξίας σύμβασης 25.741,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 1344 (χιλίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων) πασσάλων μιας ίντσας για την σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUS TRAIL».

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 30-09-2019.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων και διευθέτηση όμβριων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του πρώην δήμου Ανατολικού Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση δασικών δρόμων με την ανακατασκευή-βελτίωση του καταστρώματος για την αντιπυρική προστασία του δημόσιου δάσους Τ.Κ. Παλαιόπυργου Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 15.000,00  € με Φ.Π.Α.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00  € με Φ.Π.Α.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 41ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Θαλασσαιμίας, από τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας Ηπείρου στις 20-22/09/2019.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 13ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων στις 15 ως & 22/9/19.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών  πλατάνων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της εθνικής οδού  από Γέφυρα Καλογήρου έως Γέφυρα Άρτας» (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα και των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών της Περιφέρειας Ηπείρου, στον τοπικό τύπο.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

Έγκριση του από 20-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση πεδινού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 72.800,00 € με Φ.Π.Α.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.

Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για την αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφική μονάδα στη θέση ''Γιαννίτσι'' Παλαιοκάτουνου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4892/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/16-07-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΒΖ7Λ9-ΓΘΞ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για βελτίωση πρόσβασης στη θέση Λούροι Αθαμανίου του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3692/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων για δειγματοληπτική γεώτρηση στην περιοχή περαταριάς Μεσοπύργου Άρτας».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση  επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Έγκριση δαπανών και δέσμευση πολυετών υποχρεώσεων για την προμήθεια λιπαντικών, υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ - ΚΕΤΕΚ (ΕΠΑΣ) Άρτας, ΒΝΣ Άρτας και ΕΚΑΒ) για τα έτη 2020 και 2021, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια λιπαντικών, υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τα έτη 2020 και 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.

Έγκριση των αριθμ. Ι/07-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και ΙΙ/22-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της αριθ. πρωτ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) συνολικού ποσού 4.914.213,83 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.

Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου  του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ Άρτας  Κούρτη Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, από 15-09-2019 έως και 20/09/2019, προκειμένου να συμμετάσχει  σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με θέμα: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ που διοργανώνεται από το ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Νικοπόλεως κατά μήκος της E.O. Ιωαννίνων-Πρέβεζας για την δημιουργία ζώνης πυρασφάλειας (παροχή υπηρεσιών)».

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.

Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2019 - 2020, με  χορήγηση επιδόματος.

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 06-05-2019, για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/134/06-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΦΥ7Λ9-ΥΗ0) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 16/1272/17-5-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 22 και 25-07-2019, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού δρόμου από Δ.Δ. Σκιαδά έως Προφήτη Ηλία ΠΕ Πρέβεζας, β) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Πρέβεζας, γ) για άρση καταπτώσεων στην 5η επαρχιακή οδό στην περιοχή Αγιάς ΠΕ Πρέβεζας και δ) καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή Αγιάς ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/195/22-7-2019 και Φ.301/199, 200 και 201/25-07-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και τις αριθμ. 24/1914/29-07-2019 και 25/2006/08-08-2019 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/204, 205 και 206/09-08-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 09-08-2019, για επείγουσες εργασίες: α) καθαρισμού ρεμάτων και γεφυριών στην περιοχή Παναγιάς ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, β) αποκατάστασης μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα του ανατολικού αναχώματος ποταμού Αχέροντα προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και γ) επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας.

Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ, σε μαθητές που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κονταξή Σπυριδούλας, Γεωπόνου, για τη συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ με τίτλο: Επίσημος Έλεγχος στον τομέα του ελαιόλαδου, που θα πραγματοποιηθεί από 30/09 έως 04/10 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της αρ. 209/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την προστασία – αντιστήριξη πρανών και την διευθέτηση όμβριων στα όρια του δήμου Πρέβεζας».

Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και καθαρισμός  από ξερά   πλατάνια  λόγω  της ασθένειας  του μεταχρωματικού έλκους επί του  επαρχιακού οδικού δικτύου Λάβδανη-Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 130238/4189/27-08-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί αγοράς εδαφικής έκτασης εμβαδού 5.441,00/34.500 τμ εξ αδιαιρέτου τμήματος του υπ’ αριθμ. 165ε αγροτεμαχίου της οριστικής διανομής Ανατολής έτους 1930 δυνάμει της υπ’ αριθμ.67/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ιωαννιτών.

 


 

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

 

Tην υπογραφή  νέων προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τις κατά τόπους  Ιερές Μητροπόλεις για την αποκατάσταση Ιερών Ναών ενέκρινε  η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνας Καλογιάννη.

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα:

 • Κατασκευή Κειμηλιοαρχείου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 2.770.000 ευρώ
 • «Συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Ν Αγίου Νικολάου στα Άνω Ραβένια», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
 •  «Αποκατάσταση ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστητσίου», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ 
 • «Επείγουσες σωστικές εργασίες στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Κωστάνιανης», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.   
 • «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας» προϋπολογισμού 24.800 €.
 • «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
 •  «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού 110.000 ευρώ.

 

Επίσης εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων:

 • Με τους Δήμους Ιωαννιτών και Ζίτσας για το έργο: Βελτίωση τμήματος οδικού δικτύου Ελεούσα- Κρύα, προϋπολογισμού 485.000 ευρώ.
 • Με τον Δήμο Ζαγορίου, για το έργο:  «Κατασκευή τμήματος λιθόστρωτου καλντεριμιού στη θέση οικία Μακρή έως οικία Ε. Αναστασιάδη Τ.Κ. Κουκουλίου » προϋπολογισμού 45.000 €.
 • Με το Δήμο Ζαγορίου επίσης για το έργο Προμήθεια αντλητικού υδραυλικών εξαρτημάτων για την υδροδότηση Ι.Μ Γεννήσεως Θεοτόκου Ασπραγγέλων, προϋπολογισμού 8.618 €
 • Με το Δήμο Μετσόβου για το έργο:    «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ100/Φ125, Η/Πίνακα και υδραυλικών υλικών για την άρδευση Χρυσοβίτσας» προϋπολογισμού 13.782,60 €.
 • Με τον ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου, για την Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτων, προϋπολογισμού  24.800  €.
 • Με τον ΤΟΕΒ Κόνιτσας, για την Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 24.800 €.
 • Με τον ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας- Βλαχέρνας, για την «Επισκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 15.500 € και την «επισκευή καταθλιπτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας» προϋπολογισμού 14.500 €.
 • Με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,  για την υλοποίηση του προγράμματος: «Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus Kuriphilus (Yasumatsu) στην Ήπειρο, προϋπολογισμού 18.600 €  
 •  Επίσης εγκρίθηκε και η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για το έργο αποκατάστασης του Παρθεναγωγείου Γανναδιού Κόνιτσας, με προϋπολογισμό 485.000 ευρώ.

Γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ

 Η Επιτροπή γνωμοδότησε επίσης- κατά περίπτωση ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία-  θετικά επί του περιεχομένου των φακέλων Μ.Π.Ε. για τα έργα:

Λειτουργία και επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, 20.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 10.000 πτηνά πάχυνσης σε 20.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Ράχες», της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δ. Ιωαννιτών».  

Τροποποίηση Μ.Π.Ε. (έργο  υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7η), πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 12.500 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), εγκατεστημένη στη θέση «Αμπέλια- Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας του Δ. Ιωαννιτών».

« Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας, 1500 μόσχων πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ –ΑΣΜΕΚ» , της Τ.Κ. Δολιανών, Δ.Ε. Καλπακίου, του Δ. Πωγωνίου, Περιφέρειας Ηπείρου ».

«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα», της Τ.Κ. Αμπελιάς, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».  

«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ζωοδόχου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων».  

«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9600 ινδιάνων, Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, ΠΕ Ιωαννίνων,  Περιφέρειας Ηπείρου».  

«Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Κουτάδες», της Τ.Κ. Μαζαρακίου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».  

Τροποποίηση- Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο.   του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 10MW επί του ποταμού Θύαμη(Καλαμά) στο Μαζαράκι, Δ.Ε. Άνω Καλαμά, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». 

«Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 4,8 MWM, στον ποταμό Καλαμά, θέση «Λίθινο», Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Α.Δ.Η.Δ.Μ.».  

«Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 60 στρ., αποτελούμενη από τρία πάρκα εκτροφής, έκτασης 20 στρ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 570 τόνων/ έτος, στη θέση «Νήσος Γάϊδαρος», Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα προέλθει από τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας από τη θέση «Αγία Τριάδα», Δήμου Πρέβεζας, θαλάσσιας έκτασης 20 στρ. και δυναμικότητας 230 τόνων/ έτος, πλησίον υφιστάμενης μονάδας του ιδίου φορέα, σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 340 τόνων ».  

«Μετατόπιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, υφιστάμενης μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , δυναμικότητας 214 τόνων ετησίως, από θαλάσσια έκταση 18 στρεμμάτων σε παρακείμενη έκταση 20 στρεμμάτων, στον Όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ΠΕ Θεσπρωτίας, καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων της μονάδας».  

Τροποποίηση της υπ. αρ. 44851/1234/30-07-2013 ΑΕΠΟ, όπως ισχύει, και αφορά λατομείο αδρανών υλικών, επιφανείας 433.526 τ.μ.  και των συνοδών έργων, στη θέση «Μπούφος», Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, ως προς την προσθήκη: α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις , κατασκευές (ΑΕΚΚ) και β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, εντός του λατομικού χώρου

Αρνητική ήταν η γνώμη της Επιτροπής για τη ΜΠΕ του έργου: « Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός , ισχύος 3,6 MWM, στο ρέμα Κουκουμανέρι, θέση «Κορομηλιές», Δ.Ε. Δίστρατου, Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».


 

 

Απολογισμός πεπραγμένων

Κυρίες και Κύριοι,

Κεντρικός πυλώνας και διακύβευμα της πολιτικής μας για την Ήπειρο ήταν η τόνωση της αξίας κάθε περιοχής, κάθε ενότητας της περιφέρειάς μας, η πολική ανάπτυξη ως η κινητήρια δύναμη της περιφερειακής μας πολιτικής και δράσης. Όλα τα δεδομένα, όλα τα στοιχεία, δείχνουν ότι το πετύχαμε. Έργα πολλά, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται. Από όποια άποψη και να το δει κανείς, με όποια κριτήρια απολογισμού και αν μας κρίνει, τελικά, στη μαθηματική πράξη «τι παραδίδουμε ως προς τι παραλάβαμε», το αποτέλεσμα είναι θετικό και κοινά αποδεκτό.

Σε προσωπικό επίπεδο, ήδη από την προεκλογική περίοδο του 2010, με τέσσερα άρθρα που δημοσίευσα στον τοπικό Τύπο (Πρωϊνός Λόγος 06.10.2010, 14.10.2010, 28.10.2010, 04.11.2010), ως υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οριοθέτησα τα θέματα και τις θέσεις μου για: Περιφερειακή Ανάπτυξη – Ώρα Μηδέν, Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον,  Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Με λογισμό και με όραμα.  Ήταν η κατάθεση των πολιτικών μου αρχών και θέσεων που πιστεύω, σήμερα, ότι δικαιώθηκε με ένα έργο το οποίο συνολικά συνάντησε την κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση.

 

Επιθυμώ, στο σημείο αυτό, να αναφερθώ σύντομα στα κύρια επιτεύγματα της θητείας μου αυτής.

 

 1. Στον τομέα της ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
  • Επανασχεδιάσαμε τους διατειθέμενους χώρους και εγκαταστήσαμε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ») στις κτιριακές υποδομές του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας Ιωαννίνων.
  • Δημιουργήσαμε και αναρτήσαμε το πρωτοποριακό διαδικτυακό εργαλείο με τίτλο: «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» (www.politis.gov.gr). Ο Οδηγός αυτός απέσπασε το Ευρωπαϊκό βραβείο Δημοσίου Τομέα 2015 (EPSA 2015) τον Νοέμβριο 2015 στο Μάαστριχτ.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, μηδενικού κόστους, περιορίστηκε το λειτουργικό κόστος, εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας και ενισχύθηκε η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση απρόσκοπτα και με διαφάνεια.

 1. Συνεργασία με τους φορείς της Ηπείρου
 • Δημιουργήσαμε, αμέσως με την εκκίνηση της θητείας μας, Κεντρική Βάση Δεδομένων με όλα τα προτεινόμενα έργα από το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, ερευνητικοί φορείς, κ.α.) της Περιφέρειας (δηλ. καταγραφή, κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση) την οποία και αναρτήσαμε σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση τον Αύγουστο του 2011.

Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίστηκαν η συνάφεια των προτεινόμενων έργων με τους αντίστοιχους επιλέξιμους κωδικούς των προγραμμάτων και οι αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

 

 • Συνάψαμε πάνω από 700 Προγραμματικές Συμβάσεις, μετά από αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων, για υλοποίηση δράσεων ή έργων.

 

Επιτεύχθηκε, έτσι, η κάλυψη των διαχειριστικών αδυναμιών άλλων φορέων και η τεχνικά άρτια και εμπρόθεσμη παράδοση των έργων στις τοπικές κοινωνίες.

 1. Στον ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
  1. Συνεργαστήκαμε με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή για τη δημιουργία νέων «λειτουργικών» τροφίμων υψηλής διαιτητικής και διατροφικής αξίας {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία}.
 2. Υλοποιήσαμε το καινοτόμο έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ» σε συνεργασία με επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων {Χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»}.
 3. Δημιουργήσαμε τις απαραίτητες υποδομές (στέγαστρα και ομβροδεξαμενές) σε ορεινά σημεία για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013}.

Με τα έργα και τις δράσεις αυτές, ενισχύθηκε η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων marketing και η αγροτική οικονομία συνδέθηκε με το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.

 1. Έργα ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ για την οικονομία της Ηπείρου.
  1. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης της Αναγνωστοπουλείου Σχολή Κόνιτσας. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Αλβανία}
 2. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση όλων των μελετών και διαδικασιών αδειοδότησης και οριοθέτησης για τη δημιουργία 2 καταδυτικών πάρκων στην Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Αλβανία}
 3. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση ανακατασκευής και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πόρων της Ηπείρου (Καβάσιλα, Αμάραντος, Πρέβεζα και Άρτα). {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία}
 4. Πετύχαμε τη χρηματοδότηση αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του αλιευτικού λιμένα Μύτικα Πρεβέζης. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα – Ιταλία}
 5. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) ΑΕ και το Βιομηχανικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ), πετύχαμε την χρηματοδότηση της ανάπτυξης του διπολικού Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας. {Χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)”}.

 

Με τα προαναφερόμενα έργα προωθούνται:

 • η αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής δυναμικής των ιαματικών πόρων,
 • η εξυπηρέτηση των αλιέων,
 • η ανάπτυξη θεματικού (extreme sports, καταδυτικού, αλιευτικού, κλπ.) τουρισμού σε πολλές περιοχές της Ηπείρου
 • Η πρόσδωση ιδιαίτερης αξίας στις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας.
 • Η ανάδειξη της Ηγουμενίτσας ως διαμετακομιστικό κέντρο στην περιοχή της Αδριατικής, με ιδιαίτερα σοβαρή οικονομική αξία.
 1. Επιπρόσθετα, πετύχαμε τη χρηματοδότηση της δημιουργίας αθλοπαιδιών με την χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και τα Αγαθοεργά Καταστήματα της Μητρόπολης Ιωαννίνων. {Χρηματοδότηση από Interreg Ελλάδα- Αλβανία}.

Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας του «Αθλητισμού Γειτονιάς». Δηλαδή των έργων που θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές, αλλά και θα δημιουργούν νέους ανοιχτούς χώρους άθλησης σε αυλές σχολείων και σε αλσύλια.