Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2023-07-27 13:09

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2023 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-03-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 1.010.483,87 χωρίς Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του από 19-07-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-07-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του Υποέργου 1: «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», προϋπολογισμού 1.110.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200182 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-11-2023.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου, οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης», προϋπολογισμού 556.000,00 € ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων – αντιστήριξης πρανών και αποκατάστασης των οδών πρόσβασης μετά από εκτεταμένο κατολισθητικό φαινόμενο προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο με τίτλο: “Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας”» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 9. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίου υψηλής ζώνης του ΤΟΕΒ Πεδιάδας – Παραμυθιάς».
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη γέφυρας Γρανίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου».
 12. Έγκριση του από 20-07-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-07-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από πέρας Νιάρχου (θέση Πλάτανος) έως διασταύρωση Πεδινής – Κοσμηράς», προϋπολογισμού € 225.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του από 21-07-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 125.000,00 € ΦΠΑ.
 14. Έγκριση του από 20-07-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-07-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας της 21ης επαρχιακής οδού στα όρια της Βερενίκης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση του από 21-07-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 16. Έγκριση του από 21-07-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου Δεματίου», προϋπολογισμού € 95.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2023.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2023.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή πέτρινων τοίχων για την προστασία οδικού δικτύου και ιδιοκτησιών στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου Μπάφρας – Κατσικάς (προμήθεια υλικών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση επαρχιακού  δικτύου στο Τρίστενο (προμήθεια υλικών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Εκκλησοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης φθορών οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού σήμανσης επαρχιακού δικτύου Δ.Δ. Ηλιόκαλης  και καθαρισμός φερτών υλικών (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης οδικού δικτύου στα όρια της Καστρίτσας και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο Κουτσελιού - Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
 27. Έγκριση ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών καταχώρησης – επικαιροποίησης στο ΠΣΣΕΗΣ των στοιχείων προτάσεων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας, της Λευκής Νύχτας, στις 3 Αυγούστου 2023, στην Άρτα.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση παραδοσιακής εκδήλωσης με τίτλο «Παραδοσιακή Βραδιά Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλοθέης», στις 5 Αυγούστου 2023, στην Φιλοθέη Άρτας.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Ορειβατικό Σύλλογο Σκλίβανης, παραδοσιακής εκδήλωσης, στις 10 Αυγούστου 2023, στην Κεντρική Πλατεία της Σκλίβανης.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου, με τίτλο «Κερνάμε Ήπειρο», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 4-6/08/2023, στην Αμμουδιά Πρέβεζας.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή βίντεο των προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου σε ιστοσελίδες.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Λαδιού 2023», που θα πραγματοποιηθεί στις 08-08-2023, στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας, Αρετής Στασινού, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το διάστημα 7-10/09/2023.
 36. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την «Συμμετοχή του έργου TheRout_Net στην Διεθνή Έκθεση WTM 2023», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020».
 37. Απόφαση για την άσκηση Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών επί των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 12-06-2023 (αριθμ καταθ. 210/2023) Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ΄αριθμ 10/34/01-08-2022 (ΦΕΚ 510/Δ/18-08-2022) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 13/46/21-11-2022 (ΦΕΚ 859/Δ/21-11-2022) απόφαση.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της συνδρομής για την χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για το έτος 2023.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβασιμότητας καλλιεργήσιμων εκτάσεων κάμπου Σιστρουνίου (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού προσχώσεων βλάστησης και βελτίωση βατότητας επί του επαρχιακού δικτύου Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων, διαμόρφωση προσβάσεων και αποκατάσταση βατότητας από όρια νομού προς Παραμυθιά και Μενίνα (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση και την στερέωση γεφυρών στο επαρχιακό δίκτυο Ν. Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση δικτύου Ραφταναίων με υδρομάστευση και βοσκοτόπους στα ορεινά (παροχή υπηρεσιών)».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδών πρόσβασης θερινών βοσκοτόπων στη θέση “Λάκκα Εκκλησιάς” Ανθοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου Αμφιθέα, γύρος Λίμνης, Κατσικά, Περιφερειακή οδός – Πέραμα – Κρύα - Πεδινή - Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας - Κατσικά - Γέφυρα Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».
 47. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», αναδόχου «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 25-09-2023.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια μεταλλικών ποτιστρών για την κάλυψη αναγκών των μετακινούμενων κτηνοτρόφων εντός των ορίων της Π.Ε. Άρτας».
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός και διαπλάτυνση στροφής στα όρια της Τ.Κ. Σκουληκαριάς (παροχή υπηρεσιών)».
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την συντήρηση – αποκατάσταση πρανών και αναχωμάτων αποστραγγιστικών τάφρων της ΤΚ Καλαμιάς».
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Υπηρεσίες αποκατάστασης και συντήρησης του κτιρίου πρώην Δημοσίου ΚΤΕΟ για την μετεγκατάσταση του τομέα ΕΚΑΒ Άρτας».
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 53. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας έτους 2023.
 54. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας έτους 2023 και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023.
 56. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 57. Έγκριση του Πρακτικού VI/18-07-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης του Τμήματος 3 της διακήρυξης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το Τμήμα 3 της διακήρυξης.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Πηγών (παροχή υπηρεσιών)».
 59. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου Κερκύρας, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, βάσει της αριθμ. 2/9/02-02-2023 (ΦΕΚ τεύχος Δ’ 134/24-02-2023) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση δικαστικών εξόδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή πάγιας προκαταβολής υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας.
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με την Ένωση Απόδημων Σεβαστού Θεσπρωτίας, της «8ης Αλωνιάδας» με θέμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», που θα πραγματοποιηθεί στο Σεβαστό Θεσπρωτίας, το διάστημα 10-13 Αυγούστου 2023.
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2023.
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πολυνερίου (παροχή υπηρεσιών)».
 65. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου «Εργοδομή Ηπείρου Α.Ε.», μέχρι την 22-11-2023.
 66. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση των υποέργων 1α και 1β του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)».
 67. Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης εδαφικών τμημάτων των παρόδιων ιδιοκτητών, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για σύναψη σύμβασης χρησιδανείου.
 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σκαφιδωτής (παροχή υπηρεσιών)».
 69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κρανέας (παροχή υπηρεσιών)».
 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κορώνης (παροχή υπηρεσιών)».
 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μελιανών (παροχή υπηρεσιών)».
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κερασούντας Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση προστασίας ακτής Λούτσας από διάβρωση (παροχή υπηρεσιών)».
 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα δέντρων έναντι του λιμανιού του Μύτικα Πρέβεζας για την προστασία του εδάφους μετά την καθίζηση που έγινε (παροχή υπηρεσιών)».
 75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (προμήθεια αθλητικών καθισμάτων) των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2023.