Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2017-06-29 16:33

Αύριο Παρασκευή 30-06-2017 και ώρα 9: 30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-06-2017 συνεδριάσεως.

1.Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος  του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», προεκτιμώμενης αμοιβής € 301.534,24 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος - Λύγγος», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Σιρράκου -Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», προϋπολογισμού € 105.000,00 με Φ.Π.Α.

6. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Δίστρατο - Βασιλίτσα» αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 31-10-2017.

7. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-09-2017.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», αναδόχου Ιωάννη Γ. Κορτζή, μέχρι την 31-10-2017.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη, μέχρι την 16-09-2017.

10.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Μετασχηματιστή ελαίου, ισχύος 500KVA, 20/0, 4KV αντλιοστασίου Γλυκής και Πίνακα Αντιστάθμισης (Πυκνωτών) του ΤΟΕΒ Αχέροντα - Γλυκής».

11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Πίνακα Μέσης Τάσης αντλιοστασίου Γλυκής και Πίνακα προστασίας Μετασχηματιστών του ΤΟΕΒ Πεδιάδας - Παραμυθιάς».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου.

13.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.

14. Έγκριση δαπανών και ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών για την σύσκεψη της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

15.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο Αθαμάνιο – Θεοδώριανα ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

16.  Έγκριση ανάθεσης της μίσθωσης χωματουργικών μηχανημάτων για το έτος 2017 για την συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών στο ιχθυοτροφείο λιμνοθάλασσας Λογαρού, βάσει του από 26-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

17. Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας (συντήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 90001: 2008, διακρίβωση των εγκαταστημένων μηχανημάτων, εγκατάσταση και συντήρηση προγραμμάτων (SOFTWARE), απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού  ψηφιακής υπογραφής αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων, ετήσια συντήρηση των εγκαταστημένων μηχανημάτων).

18. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υποέργο: "Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ.

20. Έγκριση ανάθεσης επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

21. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την επισκευή οργάνου GPS της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.

22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 36ης επαρχιακής οδού Δίστρατο-Βασιλίτσα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.

Προμήθεια Εξοπλισμού Τ.Ε.Π. Νοσοκομείου Φιλιατών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020" με έγγραφό της προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, διατυπώνει θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού ΤΕΠ Ηγουμενίτσας (Νοσοκομείου Φιλιατών)  συνολικού προϋπολογισμού 118.110 ευρώ.