Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, οι κατεψυγμένες τυρόπιτες, οι νεοφιλελεύθερες παρόλες και ο Γιόγιακας

2015-11-16 16:01

Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια εσόδων και κάμψη των πωλήσεων θα πρέπει να υπάρξει απαλλαγή

από τον ΦΠΑ των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός των πλοίων, κατά τον Κ. Γιόγιακα πάντα. Κοντολογίς οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να τύχουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ, παρότι κερδίζουν ήδη αρκετά όπως μπορεί να διαπιστώσει όποιος ταξιδεύει με πλοίο. Μια απλή προκατεψυγμένη και άθλια σε κάθε περίπτωση τυρόπιτα κοστίζει περί τα 3 ευρώ και μη μου πει κανείς ότι με το μέτρο που προτείνει ο εκ Θεσπρωτίας βουλευτής ότι θα «πέσει» η τιμή της τυρόπιττας (και όχι μόνο) ή ότι θα «αναβαθμιστεί» η ποιότητα της. Αυτό ως μια πολύ επιδερμική προσέγγιση.

Το θέμα είναι λοιπόν η αύξηση των κερδών των πάσης φύσεων αλυσίδων και πολυεθνικών εταιρειών …όσο για τον καταναλωτή, πότε νοιαστήκαμε εμείς οι «νεοφιλελεύθεροι»για αυτόν για να νοιαστούμε και τώρα;

Αυτά "αναφέρει" σε γενικές γραμμές στην ερώτηση του ο κ. Γιόγιακας.

Ας δούμε όμως το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Γιόγιακα:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των αγαθών που παραδίδονται προς επιχειρήσεις που λειτουργούν επί πλοίων»

Με το άρθρο 27 παρ.1 περ. γ του ν.2859/2000 απαλλάσσονται από ΦΠΑ η παράδοση και εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών που απαλλάσσονται από ΦΠΑ (με διατάξεις των περ α,β της ίδιας παραγράφου). Σύμφωνα με την αριθ. Π.1591/1546/ΠΟΛ 69/1987 ΑΥΟ, η απαλλαγή αφορά παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται απευθείας σε δικαιούχα απαλλαγής πλοία, εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) προς αυτά και κατατίθεται το προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό από το οποίο αποδεικνύεται η παράδοση αυτή.

Με πρόσφατο έγγραφό της (ΔΕΦΚΦ Δ 5017491/20.8.2015) η Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων διατυπώνει την άποψη ότι οι παραδόσεις αγαθών προς επιχειρήσεις που λειτουργούν σε πλοία βάσει ειδικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης δεν εμπίπτουν στην απαλλακτική διάταξη του ν.2859/2000, με το επιχείρημα ότι η παράδοση δεν πραγματοποιείται απ’ ευθείας στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση. Προς τούτο επικαλείται και απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για την υπόθεση ΕΛΜΕΚΑ με την οποία απεφάνθη ότι η απαλλαγή καλύπτει μόνο την απ’ ευθείας παράδοση των αγαθών προς τον εφοπλιστή και δεν επεκτείνεται σε προηγούμενα στάδια της εμπορίας. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι δεν χορηγείται απαλλαγή σε προηγούμενο στάδιο της εμπορικής αλυσίδας διότι είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω αγαθά προορίζονται πράγματι για εφοδιασμό πλοίων.

Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, ωστόσο, συμπεραίνεται αβίαστα ότι η παράδοση αγαθών για τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε πλοία βάσει ειδικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης εμπίπτει στις απαλλακτικές προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.2859/2000 καθώς: α. δεν πρόκειται για παράδοση σε προηγούμενο στάδιο εμπορίας και β. η παράδοση των αγαθών πάνω σε πλοία που δικαιούνται την απαλλαγή γίνεται με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς την πλοιοκτήτρια επιχείρηση (Π.1591/1546/ΠΟΛ 69/1987 ΑΥΟ). Επομένως η απόδειξη εξαγωγής αγαθών είναι προφανής και για την απόδειξή της δεν απαιτούνται δυσανάλογες διοικητικές διαδικασίες από την επιχείρηση ή τη φορολογική διοίκηση. Εξάλλου, ενδεχόμενη παράνομη εκφόρτωση από το πλοίο αγαθών που έχουν παραδοθεί με απαλλαγή ΦΠΑ ελέγχεται ανεξαρτήτως εάν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στον πλοιοκτήτη ή σε επιχείρηση που λειτουργεί στο πλοίο.   

Η άποψη της Ευρ. Επιτροπής ότι στην περίπτωση μη απαλλαγής ο φορολογικός υπόχρεος έχει δικαίωμα έκπτωσης φόρου δεν εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού καθώς η έκπτωση αφορά μόνο παραδόσεις απ’ ευθείας στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση και όχι σε άλλη επιχείρηση επί του πλοίου. Αντιθέτως, η απαλλαγή στηρίζεται στην εξαγωγή αγαθών η οποία συμβαίνει και αποδεικνύεται και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης, η έκπτωση του φόρου δεν είναι αυτόματη αλλά οι επιχειρήσεις επί πλοίου θα απαιτούν επιστροφή καθώς οι πράξεις που πραγματοποιούν δεν φορολογούνται στην Ελλάδα ή φορολογούνται μερικώς. Εφ’ όσον δε οι επιχειρήσεις αυτές είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος ή σε τρίτες χώρες, η έκπτωση μπορεί να γίνει μόνο μέσω επιστροφής, κάτι που συνεπάγεται καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση προκειμένου να βεβαιωθεί η επιστροφή του φόρου. Μάλιστα για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε τρίτες χώρες με τις οποίες δεν ισχύει ο όρος της αμοιβαιότητας, δεν πραγματοποιείται επιστροφή φόρου και η έκπτωση καθίσταται ανενεργή.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η μη υιοθέτηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ των αγαθών που παραδίδονται για τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε πλοία βάσει ειδικής σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης, έχει ως συνέπεια τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων αυτών σε άλλες χώρες (εντός ή εκτός Ε.Ε.), την κάμψη των πωλήσεων στο εφοδιαστικό κλάδο δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια την απώλεια εσόδων για τις τοπικές οικονομίες και την εθνική οικονομία.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να εισηγηθεί την έκδοση διοικητικού εγγράφου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην οποία θα διευκρινίζεται ότι ο εφοδιασμός επιχειρήσεων που λειτουργούν επί πλοίων απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την Π.1591/1546/ΠΟΛ 69/1987 ΑΥΟ.