Εξ(απλωθείτε)…ελεύθερα…και στο Καραβοστάσι...

2015-05-15 15:55

...αφήστε μόνο λίγο χώρο και σε μας τους υπολοίπους που δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις ξαπλώστρες σας.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στην παραλία Καραβοστάσι, στην Πέρδικα Θεσπρωτίας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μείνει και για μας τους υπόλοιπους λουόμενους λίγος χώρος για τη δική μας ομπρέλα& καρέκλα, (αν η σχετική δημοπρασία βρει φυσικά αποδέκτες) καθώς στον πίνακα που ακολουθεί πιο κάτω γίνεται αναφορά για 7 υπό εκμίσθωση πόστα συνολικής επιφάνειας 3.500 τ.μ (ναι, σωστά διαβάσατε) τα οποία και θα καταληφθούν από ομπρέλες & ξαπλώστρες. Θα είχε λοιπόν πραγματικά ενδιαφέρον να γνωρίζαμε την συνολική επιφάνεια της παραλίας στο Καραβοστάσι για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την εναπομείνασα ακάλυπτη επιφάνεια, -μετά την τοποθέτηση των ομπρελών& ξαπλωστρών- η οποία θα τίθεται προς διάθεση όσων δεν θέλουν ή αδυνατούν να πληρώσουν το αντίτιμο ενοικίασης των ομπρελοκαθισμάτων (sic).

Εντύπωση προκαλεί επίσης η σπουδή του Δήμου Ηγουμενίτσας για τάχιστη διευθέτηση του θέματος (22 Μαΐου η δημοπρασία).

Να υποθέσουμε ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμη η τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (Στ.Ε.) το οποίο θα συνεδριάσει εκ νέου στις 2 Ιουλίου για να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα για αν θα κάνει δεκτή την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Με την εν λόγω προσφυγή ο Δ.Σ.Α., ζητούσε και πέτυχε σε πρώτο βαθμό να ακυρωθεί σχετική υπουργική απόφαση του 2009 η οποία αφορούσε στην «απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Κατά συνέπεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η οριστική απόφαση του Στ.Ε.

Επανερχόμαστε στο θέμα μας όμως, κάνοντας αναφορά τόσο στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης, όσο και τα δικαιολογητικά & στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ της Δημοτικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση  ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες). Όλοι οι παρακάτω  χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά, όπως απεικονίζονται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

Α/Α  ΠΟΣΤΩΝ

Παραλία Καραβοστάσι βόρειο τμήμα

500  τ. μ. (100x5)

1

Παραλία  Καραβοστάσι νότια από το 1 πόστο  .

500  τ. μ. (100x5)

2

Παραλία  Καραβοστάσι νότια από το 2 πόστο 

500  τ. μ. (100x5)

3

Παραλία  Καραβοστάσι νότια από το 3 πόστο  .

500  τ. μ. (100x5)

4

Παραλία  Καραβοστάσι νότια από το 4 πόστο 

500  τ. μ. (100x5)

5

Παραλία  Καραβοστάσι νότια από το 5 πόστο 

500  τ. μ. (100x5)

6

Στο τέλος της παραλίας Καραβοστάσι νότιο τμήμα.

500  τ. μ. (100x5)

7

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22-05-2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30΄ μέχρι 11:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.

2) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).

3) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).

4) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι τρείς χιλιάδες € (3.000,00 € Χ10%=300 (τριακόσια ευρώ).

5) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

6) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

7) Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων ων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε θέση – πόστο.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.