Επιµήκυνση του χρονικού διαστήµατος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε τμήματα της Ιονίας Οδού

2017-03-06 08:43

Επιµήκυνση του χρονικού διαστήµατος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο 

Τµήµα Καµπή - Πέρδικα,καθώς και στους Α/Κ Φιλιππιάδας, Η/Κ Αµµότοπου, Α/Κ Γοργόµυλου, Α/Κ Τερόβου και στη Σύνδεση µε την Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιωαννίνων στον Αυτοκινητόδροµο ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ, στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (χρονικό διάστηµα από 06-03-2017 µέχρι και 31-08-2017).- Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων.

Α) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

2. Την υπ’ αρίθµ. IC.M7.CC.42154 από 17-02-2017 έγγραφο της Νέα Οδός Α.Ε., µετά των προσηρτηµένων σε αυτό εγκεκριµένων Μελετών Σήµανσης.

3. Το υπ’ αρίθµ. ΛΕ / ΙΟ / 03 / 12 / 24 / 11155 από 20-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών / Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών / Γενικής ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδοµών / ∆ιεύθυνσης ΛΣΕΠ (Λειτουργίας, Συντήρησης & Εκµετάλλευσης Υποδοµών µε σύµβαση παραχώρησης).

4. Τα υπ’ αρίθµ. ΛΕ / ΙΟ / 03 / 12 / 24 / οικ. 11202 από 21-02-2017 & ΛΕ / ΙΟ / 03 / 12 / 24 / 11319 από 02-03-2017 έγγραφα της ως άνω Υπηρεσίας.

5. Το από 21-02-2017 µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) της Νέα Οδός Α.Ε. στο οποίο εµφαίνονται οι Χ/Θ του Άξονα του Αυτοκινητόδροµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ ανά Νοµό.

6. Την υπ’ αριθµ. 61773 / 17 / 372907 από 22 – 02 – 2017 Αναφορά - πρόταση του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων.

7. Την υπ’ αριθµ. 501/ 1 / 454 - στ' από 22-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. ∆ιευθυντή ∆.Α. Ιωαννίνων (Α∆Α: 66ΡΛ465ΧΘ7-753). - 2 - 8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, επί του Αυτοκινητοδρόµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Παρατείνουµε το χρονικό διάστηµα που θα εφαρµοστούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, όπως αυτές αναλύονται στην ανωτέρω (7) σχετική Απόφασή µας, στα Μετωπικά διόδια Τερόβου (Χ.Θ. 179+768) του αυτοκινητοδρόµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ, από 06-03-2017 έως και 31-08-2017. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα της ανωτέρω (7) σχετικής Απόφασής µας. Ά ρ θ ρ ο 2ο.

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:

• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και της Κ/Ξ «EURO ΙΟΝΙΑ», για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.

 • από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 3ο. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: Ο ∆ιευθυντής ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  

1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Για τοιχοκόλληση, ευρεία δηµοσίευση και εφαρµογή) Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 

2. ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

3. Κ/Ξ «EURO ΙΟΝΙΑ» (ενηµέρωση µέσω ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.)

4. Ανεξάρτητος Μηχανικός URS – ΟΜΕΚ (ενηµέρωση µέσω ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.)

5. ΓΓΥ/ ΕΥ ∆Ε Κατασκευής Έργων µε Συµβάσεις Παραχώρησης Κεντρικής και ∆υτικής Ελλάδος (ενηµέρωση µέσω ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.) ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2. κ. ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

3. Α.Ε.Α. / Κ.Τ. / ∆-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

5. ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΑΣ

6. R/T ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7. ∆.Α. ΧΩΡΑΣ

8. Τ.Τ. ΧΩΡΑΣ

9. Α.Τ. ΧΩΡΑΣ

10. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΣΕΠ (ενηµέρωση µέσω ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.)

13. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΕΣΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)