Εντοπισμός αλβανού υπηκόου από το τελωνείο Κακαβιάς για μη δηλωθέντα χρήματα

2017-09-04 11:03

Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε αλβανός υπήκοος, ο οποίος αποπειράθηκε να εισέλθει 

στο ελληνικό έδαφος από την Αλβανία, μεταφέροντας 32.600 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχτηκε το προβλεπόμενο για την περίσταση πρόστιμο, το οποίο και αναλογεί στο 25% του προαναφερθέντος ποσού. Σημειώνεται ότι το ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο οι υπάλληλοι του τελωνείου Κακαβιάς εντόπισαν, αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα, συνολικού ύψους 90.460,00 ευρώ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ