Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια

2016-01-27 15:22

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020 δύο

προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. "Ήπειρος" στον Άξονα Προτεραιότητας 2 "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη".

Πρόκειται για τις προσκλήσεις "Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια" και "Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας", με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση "Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών κέντρων της Περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα).

Τα οφέλη από την υιοθέτηση και υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επίδειξη δέσμευσης για την περιβαλλοντική προστασία και την αποδοτική διαχείριση των πόρων, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τη βελτιωμένη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας στους ενεργειακούς λογαριασμούς, καθώς και οικονομικά και εργασιακά οφέλη.

Η πρόσκληση "Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας  (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα).  Στόχος του είναι να εξασφαλίζει προσβασιμότητα στο σύστημα μεταφορών για όλους, να βελτιώνει την ασφάλεια, να μειώνει την ηχορύπανση, την ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων, και τέλος να ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εξοικονόμηση κόστους, την προσέλκυση επιχειρήσεων, τη βελτίωση της υγείας, του περιβάλλοντος και της προσβασιμότητας, τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, και την στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στις συγκεκριμένες προσκλήσεις ισχύει από 03/02/2016  έως 04/03/2016.