Έκδοση αδειών χρήσης ύδατος

2015-04-28 16:10

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις (ΚΥΑ, οικ.146896/2014 – ΦΕΚ 2878Β΄/ 27-10-2014) καλούνται όλοι

οι χρήστες κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας (γεώτρηση, πηγάδι κλ.π.) οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας (ΕΜΣΥ), καθώς και όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια, να προβούν στην υποβολή σχετικών αιτήσεων για έκδοση άδειας χρήσης νερού, μέχρι και την Τετάρτη 29-4-2015 (την Πέμπτη 30-04-2015 οι υπηρεσίες είναι κλειστές λόγω αργίας).

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Αίτηση (έντυπη & ψηφιακή μορφή) 

2) Χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ, σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, που θα παρουσιάζει:

α) Το σημείο υδροληψίας σε προβολικό σύστημα με συντεταγμένες  (ΕΣΓΑ87/WGS84)

β) Περιγράμματα με αριθμούς αγροτεμαχίων των εκτάσεων που αρδεύονται από την γεώτρηση (εκτός αν παρέχονται από τον ΟΣΔΕ)

 

Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου απαιτούνται:

1) Αντίγραφα των τελευταίων 5 ετών, ή Υπεύθυνη Δήλωση

2) Τίτλοι Ιδιοκτησίας

3) Φωτογραφία υδρομέτρου

* Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την ΑΔΑ: ΩΔΗ9ΟΡ1Γ-ΦΚΤ επιστολή της, παρέχει επιπλέον διευκρινήσεις για την διαδικασία έκδοσης των αδειών.

Ο φάκελος υποβάλλεται σε 3 αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή (CD)