Εκδηλώσεις με θέμα την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο του έργου AdriGov

2015-07-20 15:09

Δύο σημαντικές θεματικές εκδηλώσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες διοργανώνονται από την

Περιφέρεια Ηπείρου την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του έργου AdriGov, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από την Ελλάδα και τις χώρες των συνεργαζόμενων εταίρων.

Αναλυτικότερα, την Τετάρτη 22.07.2015 το πρωί μεταξύ 10.00 με 13.00 θα λάβουν χώρα οι εργασίες του 1ου θεματικού εργαστηρίου για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών με κύριες θεματικές ενότητες:

Α) Τις κοινές προκλήσεις και προοπτικές για την αειφόρο αλιευτική διαχείριση στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου.

Β) Τη βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό.

Γ) Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειες σε προστατευόμενες περιοχές.

Δ)Την πιστοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Εν συνεχεία, την ίδια ημέρα (Τετάρτη 22.07.2015) το απόγευμα μεταξύ 17.00 και 19.30 θα πραγματοποιηθεί η 1η θεματική συνάντηση για την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες με τίτλο «Κοινός σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών σε επίπεδο μακροπεριφέρειας: νέες προκλήσεις και προοπτικές» με κύρια αντικείμενα:

1) Τη στρατηγική της μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου για τη γαλάζια ανάπτυξη.

2) Την ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

3) Την πρόταση ενόςκοινούσχεδίου δράσηςγιατηνανάπτυξητηςαλιείαςκαιτωνυδατοκαλλιεργειών στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου στο πλαίσιο του έργου AdriGov.

Και οι δύο εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Αίθουσα «Κώστας Φρόντζος») στα Ιωάννινα (Λόφος Αγίας Τριάδας) στις 22 Ιουλίου 2015 και απευθύνονται σε εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες, φοιτητές και μεμονωμένα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με τη γαλάζια ανάπτυξη, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου.

 

Λίγα λόγια για το έργο «ΑdriGov»

Το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/ «Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία», Μέτρο 1.4. «Θεσμική συνεργασία» με συνολικό προϋπολογισμό τρία εκατομμύρια εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά (3.176.678,09€) και συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας/ IPA (85%) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%).

Το έργο AdriGov αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Αδριατικής - Ιονίου θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

α) Την προώθηση της υιοθέτησης ενός καινοτόμου και συμμετοχικού επιχειρησιακού σχεδίου διακυβέρνησης για την Αδριατική, ικανό να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για την περιοχή και

β) Την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στους τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Ένταξης, αποβλέποντας στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών.