Δημοπρατήσεις νέων έργων από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-07-10 17:41

Στη σημερινή της συνεδρίαση η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε τη

δημοπράτηση νέων έργων και ανέδειξε ανάδοχους έργων για τα οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Επίσης εγκρίθηκε και η αναβολή της δημοπράτησης έργων και προμηθειών, εξαιτίας αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών, λόγω της διακοπής λειτουργίας των τραπεζών. Η αναβολή αφορά στα εξής έργα:

 • 1) «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
 • 2) «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας επί της γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού  33.500 ευρώ
 • 3) «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης οδού από περιφερειακή οδό έως “όμορφη ράχη”», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

4) Αποκατάσταση οδού Ψήνα – Δραγοψά», προϋπολογισμού 10.000 ευρώ

5) Επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), προϋπολογισμού 36.000 ευρώ

6) “Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης και ορθοφωτοχάρτη υποβάθρου για τις ανάγκες του έργου ‘Passengers and logistics information Exchange System’ με ακρωνύμιο ARGES”»

7) Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

8) Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 55.000 ευρώ

9) «Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας-Κορωνησίας» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού  60.000 ευρώ

10) «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ

11) «Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση - Ελάτη - Καστανιά - Τετράκωμο» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 54.000 ευρώ

12) «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

13) «Συντήρηση δρόμου Ανέζα - Ψαθοτόπι - γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ

 

Επίσης, η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση και την ανάδειξη αναδόχων για πλήθος έργων και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου.

Αναλυτικά, εγκρίθηκαν ανά Π.Ε.:

 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Δημοπρατήσεις νέων έργων:

 • Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Ανέζας- Καλογερικού- Ψαθοτοπίου) πρώην Δήμου Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων,  προϋπολογισμού 9.050.000 ευρώ (υποψήφιο έργο για ένταξη σε νέο ΕΣΠΑ)
 • Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισμού 2.580.000 ευρώ (υποψήφιο έργο για ένταξη σε νέο ΕΣΠΑ)
 • Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας προϋπολογισμού 267.000 ευρώ (υποψήφιο έργο για ένταξη σε νέο ΕΣΠΑ)
 • Διαμόρφωση του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ' αριθ. 18 επαρχιακής οδού, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
 • Οριζόντια και Κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας , προϋπολογισμού 90.000 ευρώ
 • Συντήρηση τάφρων ιχθ. Λογαρού προϋπολογισμού 35.000 ευρώ
 • Επισκευή πλακοσκεπούς οχετού στον επαρχιακό δρόμο Πασά ΠΕ Άρτας, προϋπολογισμού  8.000 ευρώ

 

Ανάδοχοι έργων:

 • Αποκατάσταση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισμού  200.000 ευρώ (Ανάδοχος: Λ. Βερλέκης & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 • Αποκατάσταση οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα», προϋπολογισμού  150.000 ευρώ (Ανάδοχος: Εργοτεχνική, Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 • Συντήρηση δρόμου Αστραποκαμμένο – Κλειδί – Χελώνα – Σκουληκαριά», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Ανάδοχος: Φούκας Δημήτριος ΕΔΕ)
 • Επισκευή αναχωμάτων λιμνοθαλασσών Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού  30.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Μπαζούκης ΕΔΕ)
 • Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας, προϋπολογισμού 10.272,96 ευρώ (Ανάδοχος: Αφοί Δουκάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 • Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού, προϋπολογισμού 10.272,96 ευρώ (Ανάδοχος:  Αφοί Δουκάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.)
 • Στερέωση – αποκατάσταση  των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ροδιάς Κιρκιζάτων Άρτας, προϋπολογισμού  10.000 ευρώ (Ανάδοχος: Ιωάννης Λιούγκος)

 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Η Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης 8.488.000 ευρώ.

 

Μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

 1. Αποκατάσταση εισόδου Πυρσόγιαννης, επαρχιακής οδού Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
 2. Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο. Ιωαννίνων - Γ. Πλάκας – Ραφταναίων - Πραμάντων, προϋπολογισμού 49.000 ευρώ
 3. Αποκατάσταση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και προστασία ιδιοκτησιών  στη Μηλιά Μετσόβου, προϋπολογισμού 46.000 ευρώ
 4. Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά, προϋπολογισμού  30.000 ευρώ
 5. Διευθέτηση ομβρίων σε τμήμα της 1ης επαρχιακής οδού Αμφιθέας – Λογγάδων προϋπολογισμού 28.000 ευρώ

 

Ανάδοχοι έργων:

 • Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαριάδων, προϋπολογισμού 113.821,14 ευρώ (Ανάδοχος: Απόστολος Μιμηγιάννης)
 • Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης στο Δ.Δ. Καβαλλαρίου, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Ανάδοχος: Φάφας Γ. Δημήτριος ΕΔΕ)
 • Επείγουσες σωστικές Επεμβάσεις των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγορίου, προϋπολογισμού 8.500 ευρώ (Ανάδοχος: Ιωάννης Λιούγκος)
 • Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά, προϋπολογισμού 62.000 ευρώ, που κατανέμονται σε έξι τομείς, με αναδόχους τους: 1. ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ. 2. ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.3. ΤΣΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ. 4. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ. 5. ΓΚΙΟΚΑΣ Χ. ΑΓΓΕΛΟΣ. 6. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Δημοπρατήσεις έργων:

 • Εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την κάλυψη θερμικών/ψυκτικών αναγκών του ισογείου, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
 • Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 67.000 ευρώ


Ανάδοχοι έργων: 

Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών, προϋπολογισμού  220.000 ευρώ (Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.)

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

 

Δημοπρατήσεις έργων:

 • Τεχνικά έργα κατασκευής βραχοπαγίδων με φράκτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων ανάντη πρανούς του τμήματος Πάργα-Ανθούσα της 5ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας, προϋπολογισμού  200.000 ευρώ
 • Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας - Πάργας, προϋπολογισμού  60.000 ευρώ
 • Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 43.000 ευρώ