Αύριο Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-08-03 15:41

Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

προκειμένου να επιληφθεί επί 45 συνολικά θεμάτων (4 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας). 

Η λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων έχει ως εξής:

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφέρειας Ηπείρου και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πεζοδρομίων» προϋπολογισμού  € 959.511,72 με ΦΠΑ.

 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης θεάτρου Δωδώνης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.

 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ στην επαρχιακή οδό Ε.Ο. 22 Άγναντα (από διασταύρωση Σγάρας) και στην Ε.Ο. 21 Άγναντα - Καταρράκτης (κόμβος Αγνάντων)», προϋπολογισμού € 48.000,00 με Φ.Π.Α.

 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας εντός της Τ.Κ. Παραποτάμου», προϋπολογισμού  € 50.000,00 με ΦΠΑ.

 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων – Άρτας & Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού  € 5.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.

 6. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εγνατίας Οδού προς Γραμμενοχώρια», αναδόχου εταιρείας «Δημοσθένης Βήχας & Σια Ο.Ε.», μέχρι την 09-10-2015.

 7. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων (κατασκευή σαρζανέτ)», αναδόχου Γεωργίου Τάση, μέχρι την 27-11-2015.

 8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Φανερωμένης της 2ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Συγκλητική Σιώζου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 04-11-2015.

 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή κελιών Ι.Μ. Αβάσσου», αναδόχου εταιρείας «Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-11-2015.

 10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη Χ.Θ. 32+500 (Κατασκευή σαρζανέτ)», αναδόχου Γεωργίου Σδράλαγκα, μέχρι την 18-12-2015.

 11. Έγκριση ΣΤ’ τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την Ανακαίνιση και συντήρηση Β’ Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2006ΕΠ03000006.

 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι (αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια κατάντη και ανάντη της επαρχιακής οδού)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και διευθέτηση ποταμού Ζουρίκας (κατασκευή συρματοκιβωτίων κατάντη και ανάντη)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.

 14. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κατασκευή των έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων: α) «Αποκατάσταση 25Α επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α. β) «Αποκατάσταση γέφυρας στον δρόμο Ανήλιο προς Ανθοχώρι», προϋπολογισμού 24.477,00 € με τον Φ.Π.Α. γ) «Αποκατάσταση οδού προς Ανατολική», προϋπολογισμού 22.000,00 € με τον Φ.Π.Α. και δ) «Αποκατάσταση γέφυρας στο Φλαμπουράρι», προϋπολογισμού 15.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

 15. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία αποσπασμένου υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου

 17. Έγκριση κατανομής πιστώσεων σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2015.

 18. Έγκριση της με αριθμ. 78322/4839/29-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί «Αποκλεισμού προσφοράς συμμετέχοντος στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017».

 19. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/24-07-2015 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή λιπαντικών, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2015 προϋπολογισμού € 67.650,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 20. Έγκριση του Πρακτικού 1/27-07-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

 21. Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-07-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο ‘pAssengeRs and loGistics information Exchange System’ με ακρωνύμιο ARGES”, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

 22. Έγκριση του Πρακτικού 3/22-07-2015 (αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων στις Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 72.218,84 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER.

 23. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών ενοικίασης mini bus με οδηγό για τη μεταφορά και ξενάγηση Ρώσων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στο πλαίσιο του Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) που θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο από 25 έως 29/08/2015.

 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Γιορτή Κρασιού Ζίτσας».

 25. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Χορευτικό Σύλλογο Μετσόβου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 26. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 11ου Ετησίου Ανταμώματος Βλαχοχωριών Πίνδου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.

 27. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων με την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με τίτλο «Ηπειρωτικές Όχθες 2015», και έγκριση των σχετικών δαπανών. (Τροποποίηση της αριθμ. 16/852/23-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω αλλαγής ημερομηνιών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων).

 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-07-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων Κομποτέικου ποταμού», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

 30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής μελέτης διαμόρφωσης του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθ. 18 επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού δαπάνης € 3.000,00 με ΦΠΑ.

 31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου αποκατάστασης βλαβών της Γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των Νομών Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ.

 32. Έγκριση ανάθεσης της προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας ΚΟΚ  και υλικών σήμανσης  για τις ανάγκες  του επαρχιακού οδικού δικτυού της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης € 3.000,00 με ΦΠΑ.

 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας - Γαβριάς», αναδόχου Θεοδώρου Αναστασόπουλου, μέχρι την 30-09-2015.

 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», μέχρι την 31-10-2015.

 35. Έγκριση παράτασης της από 24-10-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «PlanTech Ε.Π.Ε.», αναδόχου του έργου " BioGAIA " μέχρι και τη λήξη του έργου, ήτοι 30-11-2015.

 36. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής των πεσόντων Σουλιωτών στη Μονή Σέλτσου και συνδιοργάνωση με την Ένωση Συλλόγων & Αδερφοτήτων της Δ.Ε. Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της 7ης Αθαμάνιας Διαδρομής) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 37. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, καθώς και πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017 (από 01-12-2015 μέχρι 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

 38. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

 39. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης, για οδοιπορικά υπαλλήλων της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας, για τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2015.

 40. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών», αναδόχου Κ/Ξ ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ - ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ.

 41. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015.

 42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Συντηρήσεις – τεχνικά έργα στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

 43. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», αναδόχων των συμπραττομένων γραφείων μελετών: Γεωργίου Μήτσιου του Αχιλλέα, Ιωάννη Γεωργίου του Γεωργίου, Βασιλείου Ντάλα του Χρήστου, μέχρι την 15-12-2015.

 44. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Μουσική εκδήλωση στα πλαίσια της 29ης Πανελλήνιας Καλοκαιρινής Συνάντησης φίλων Vespa) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

 45. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αρ. πρωτ. 62750/1693/10-6-2015 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «NETBULL Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών πιστοποιημένων για τη λειτουργικότητα των εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος (on-line) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας