«Αξιολόγηση, αναθεώρηση, εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης»

2015-07-10 18:00

Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην

Περιφέρεια Ηπείρου το Β1 Στάδιο της Μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση, εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Ηπείρου» και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να συνδιαμορφωθεί η  πρόταση αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.php.gov.gr/), τα σχετικά κείμενα και χάρτες και καλούνται οι πολίτες καθώς και οι κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς να συμβάλλουν με τις προτάσεις, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους στη διαβούλευση.

Όσοι επιθυμούν να διατυπώσουν τις απόψεις ή παρατηρήσεις τους έχουν τη δυνατότητα να τις υποβάλλουν εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Περιφέρεια Ηπείρου, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων ή στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Πλατεία Πύρρου 1 – 452 21 Ιωάννινα, ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: e.siotos@php.gov.gr,   έως και τις 28 Αυγούστου 2015.

Για τυχόν διευκρινίσεις πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου στο τηλέφωνο: 2651364444, (κ. Σιώτος Ευάγγελος).