Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για έργα αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων κ.α.

2022-03-10 15:58

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 

Αποφάσεις για έργα αποκατάστασης ζημιών και βελτίωσης του Οδικού δικτύου έλαβε 

– μεταξύ άλλων- στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα:

Α. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

  • «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 124.000  €. Ανάδοχος Ι. Καλλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600 €.  Ανάδοχος  ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ.

Επίσης αναδείχτηκε ο  προσωρινός ανάδοχος (Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.) για το έργο κατασκευής  «Ειδικής γέφυρας σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 705.000.  

Β. Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

  • Κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 186.000 €.
  • Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος – Νεράιδα Π.Ε. Πρέβεζας,  προϋπολογισμού € 212.281,59.
  • Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης μετά από θεομηνίες με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 248.000  €.
  •  Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή Αράχθου Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 50.000  €  

Υποβολή πρότασης για το Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την  υποβολή πρόταση ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 € στο Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Έργα Πολιτισμού

Η Ο.Ε. έλαβε επίσης αποφάσεις για τρία έργα στον τομέα Πολιτισμού και συγκεκριμένα:

  • Ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο (Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.) του έργου: Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000. 
  •  Ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:
  • Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 150.000.
  • «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000.

 

Διαγωνισμός για τη μεταφορά του υπολείμματος από την Ε.Ε.ΑΣΑ

Τέλος η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά του υπολείμματος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας  ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 347.200 ευρώ.

Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΔ για εξοπλισμό διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Ζίτσας

Τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης δύο υποέργων προμήθειας εξοπλισμού της πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», διατυπώνει με σχετικό έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα υποέργα «Προμήθεια εξοπλισμού κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» και «Προμήθεια εξοπλισμού Α/Φ οχήματος βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 241.657,85 ευρώ.