13 εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Σουλίου

2013-06-27 10:57

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, δεκατριών  (13)

άτομα, για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών αντιπυρικής προστασίας, προχώρα ο Δήμος.  Οι θέσεις είναι οι εξής:

ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας – 10 θέσεις

ΔΕ29 Οδηγών Φορτηγού – 1 θέση

ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων – 2 θέσεις

  •  

 

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 & Π.Δ.180/2004.
     

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών γενικών καθηκόντων

Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
  •  Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί απασχόλησης ή μη του υποψηφίου για διάστημα 12 μηνών από την ημέρα της αίτησης του ως εποχικό προσωπικό σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994.

Β) Για ΔΕ29 Οδηγών Φορτηγού & ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας- JCB)

Όπως για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών γενικών καθηκόντων και συμπληρωματικά ανάλογα με τα ειδικά –τυπικά προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 21-06-2013, ημέρα Παρασκευή , μέχρι και 27-06-2013, ημέρα Πέμπτη. (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου :2666360100-2666360104).