2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «αλιεία & θάλασσα 2014 -2020» προτεραιότητα 4 «αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

2022-01-24 15:14

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του 

Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης"), η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» («ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») καλεί τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • -Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και
  • -Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Περιοχή παρέμβασης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις εξής δράσεις/ενέργειες, ενδεικτικής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 388.000,00€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120%:

 

ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μέγιστο Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης

Μέγιστο Ποσοστό Ιδιωτικής Συμμετοχής

Ελάχιστο και μέγιστο όριο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις

4.2.2.1

Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)

50%

50%

5.000,00€ - 50.000,00€

4.2.2.3

Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

50%

50%

20.000,00€ - 400.000,00€

 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών–Κρατικές ενισχύσεις/ Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013

(de minimis)

 

 

 

4.2.1.1

Επενδύσεις των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων

50% 

50%

20.000,00€ - 400.000,00€

4.2.1.2

Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή & τον τριτογενή τομέα της οικονομίας

50% 

50%

20.000,00€ - 400.000,00€

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) - http://www.ependyseis.gr,

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 26/01/2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων:      28/03/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνοι είναι α) Κιτσάκης Βασίλειος, τηλέφωνο: 2651083087, e-mail: vkitsakis@epirussa.gr και β) Καρακώστα Αικατερίνη, τηλέφωνο: 2651083087, e-mail: katerina@epirussa.gr.

 

Για τον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

O πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης προγράμματος leader 2014-2020 Ντέτσικας Κωνσταντίνος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης