Τοποθέτηση καμερών κυκλοφορίας στην Ε.Ο Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας

2013-08-06 16:16

«Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής τεχνικής συσκευής για τη βεβαίωση

παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Α) . Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Λ-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας»
2). Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του ΚΟΚ».
3.  Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 11 του Π.Δ. 287/2001  « Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 
4) Το υπ’ αριθμ. Δ13/0/323 από 9/1/2009 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Δνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Μηχανικού Εξοπλισμού
5) Την υπ’ αριθμ. 2515/5/201- από 23/2/2007 διαταγή Α.Ε.Α./Δ-νση Τροχαίας

Β) Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την αποφυγή  των Τροχαίων ατυχημάτων, με τον έλεγχο ταχύτητας  σε επικίνδυνα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου και   την καταγραφή και  βεβαίωση σχετικών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας   με την εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών, που λειτουργούν χωρίς την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Άρθρο 1) Την εγκατάσταση και λειτουργία των προβλεπομένων από το άρθρο 1 του Π.Δ. 287/2001 Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών στον Δήμο Ηγουμενίτσας:
α) Στην χ/θ 91,4 της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς  Ηγουμενίτσα
β) Στην χ/θ 88,1 της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα  
γ)  Στην χ/θ 88,55 της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα
Άρθρο 2) Η προαναφερόμενη συσκευή θα τοποθετηθεί σε μόνιμες και σταθερές βάσεις αναλόγου για κάθε περίπτωση ύψους και θα παρέχεται η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς της από μια σε άλλη βάση. Στα παραπάνω οδικά σημεία θα χρησιμοποιείται η ίδια συσκευή και η μετακίνηση της από τη μία βάση στην άλλη θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα και απόφαση του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
Άρθρο 3  Η βεβαίωση των παραβάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 του Π.Δ. 287/01 και θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 ΦΕΚ Α-50).
Άρθρο 4  Η ισχύς της  παρούσας Απόφασης αρχίζει  από τις τοποθετήσεις των προβλεπομένων από το άρθρο 104 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α)  «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και του άρθρου 11 του Π.Δ. 287/01 (ΦΕΚ198/Α) «Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», προειδοποιητικών πινακίδων και κατά των παραβατών θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής
Γεώργιος ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ
Ταξίαρχος