Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-12-10 21:08

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης την επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-12-2013 συνεδριάσεως. Τα θέμα τα οποία αφορούν στο νομός μα είναι τα εξής:  

1)Έγκριση του από 26-11-2013 πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

2)Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σχεδιαστικού λογισμικού προγράμματος ΤΕΚΤΩΝ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

3)Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 121322/4700/05-12-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για

 4)«Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης αντικειμένων στην Πέρδικα Θεσπρωτίας».

 

5)Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 120936/4696/05-12-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για «Μεταφορά 3 Α και  διάστρωση στην περιοχή του Δήμου Φιλιατών».

     

6)Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας    Θεσπρωτίας.

    

 7)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9957.

     

8)Έγκριση των Πρακτικών Νο1/26-11-2013 και Νο2/02-12-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών     και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού     15.051,76    με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

    

9)Επαναληπτική μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

    

10) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.